TECO - Automatizace - Mosaic - pro vývoj PLC programu dle standardu IEC 61131-3

 

Mosaic - pro vývoj PLC programu dle standardu IEC 61131-3

Edit LD- reléové schéma
FBD - funkční blokové diagramy
ST - strukturovaný text
IL - instrukční jazyk
CFC - pokročilé grafické programování
SFC - sekvenční programování
Simulace Vestavěný simulátor PLC, Simulace operátorských panelů
Debug Tools Krokování, trasování, přerušovací body, PanelMaker, GrafPanelMaker, GrafMaker, PIDMaker
Archivace Uchování kompletní dokumentace v projektech v PLC i v PC
Vizualizace Vestavěný WebMaker pro pohodlnou tvorbu vestavěných Web stránek, on-line komunikace se SCADA Reliance
Operační systém Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7
Cílové systémy TC800, Foxtrot2, Foxtrot, TC700, TC-400/500/600/650, TR-050/200/300, NS950

Komplexní vývojový nástroj pro programování běžných i náročných aplikací systémů Tecomat. Mosaic umožňuje pohodlnou tvorbu a odladění programů, rozsáhlé projekty zahrnující velké množství řídicích systémů či vzdálených I/O modulů. Mosaic využívá řadu moderních technologií. Architektura prostředí i jeho jednotlivé nástroje ctí normu IEC61131-3.

Ostatní SW příručky a knihovny | Ceník

Kat. číslo Popis
TXF 686 10.10 Mosaic Lite (free)
TXF 686 11.10 Mosaic Compact+ (USB)
TXF 686 12.10 Mosaic Profi+ (USB)
TXF 689 90 Mosaic Single licence Foxtrot
TXF 689 91 Mosaic Single licence TC700

Mosaic - Vestavěné nástroje I - Správce projektu

Správce projektu je ústřední místo, kde lze nastavit všechy základní parametry projektu, konfiguraci jednotlivých PLC a jejich propojení do síťě. Okno Správce projektu je otevřeno neustále. Lze ho zmenšit a přepíná se na něj kdykoliv ikonou v levém horním rohu, první v liště textových nabídek menu. Podrobněji je práce s ním popsána v příručce Začínáme s Mosaicem.

Správce projektu -Projekt manager/ Adresa PLC

Volba adresy PLC Volba typu připojení (sériový port, USB, Ethernet/ Internet) a jejich parametrů Zapnutí vestavěného simulátoru volba připojení k simulovanému PLC

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Výběr řady PLC

Volba typu cílového PLC: Foxtrot, TC700, TC 650, nebo starší řady, které nejsou programovatelné podle IEC: NS950, TC400/500/600, TR050/200/300 Volba typu centrální jednotky nebo základního modulu ve vybrané řadě: Foxtrot a CP-1004, CP-1015....nebo TC700 a CP-7003, 7004 atd.

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Konfigurace PLC

změna typu centrální jednotky a její nastavení. Především:

 • Ethernetových portů, IP adresy, masky a DNS serveru
 • Režimů jednotlivých portů
 • Sériových portů včetně rychlostí, počtu bitů, parity atd

Přidávání nebo ubírání rozšiřujících modulů

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Konfigurace I/O kanálů

Každý vstupně výstupní kanál na základním nebo rozšiřovacím modulu na systémové sběrnici TCL2 lze nezávisle na ostatních nakonfigurovat na konkrétní činnost. Nabídka možností je svázána s konkrétním typem modulu a kanálu, nabízí se pouze možnosti, které jsou dostupné.

Na skutečně zapojeném automatu i s periferními moduly lze tlačítkem sejmout konkrétní onfiguraci místo ručního zadávání.

Z této konfigurace je automaticky vytvářen popisný soubor, který bere překladač v úvahu při sestavování cílového programu. Mj. automaticky vytvoří tu část programu, kterou se po zapnutí inicializují všech I/O moduly na požadovanou funkci.

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Konfigurace CIB sítě a modulů

Podobně jako při konfiguraci standardních rozšiřovacích I/O kanálů PLC, je zde možnost nakonfigurovat I/O moduly a kanály připojené přes instalační síť CIB. Otevřené okno umožňuje se pohybovat a sledovat jednotlivé prvky na vestavěném i externích masterech sběrnic COB (MI-MI0-MI2-MI4-MI6)

Obdobně je možnos stáhnout konfiguraci přímo z reálně propojené sítě.

Každému modulu, každému zařízení a každému I/O na modulu lze přiřadit pracovní název (s háčky, čárky) a zároveň symbolické jméno dle IEC-61131-3 syntaxe a od té doby je v progrmu používat, jako kterou koli jinou I/O proměnnou.

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Konfigurace interních a externích alfanumerických a grafických panelů

V konfiguraci displeje a kláves na základním modulu stejěn jako na externě připojovaných operátorských panelech lze nastavit:

 • znakovou sadu (západoevropskou, středoevropskou, cyrilici a řeckou )
 • parametry autorepeatu
 • přiřazení proměnných uživatelským klávesám výběrem z již definovaných proměnných dle IEC

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Přiřazení symboilických názvů vstupním/výstupním kanálům

Po stisku tlačítka I/O - Nastavení V/V na spodním okraji konfiguračního okna, nebo po stisku stejné ikony v horní nástrojové liště s objeví kompletní tabulka odpovídající konfiguraci I/O struktury konkrétního projektu. Kromě implicitně přiřazených názvů, které lze použít vždy a které svojí logikou odpovídají adresaci modul po modulu (r1_p0_AI2 - odpovídá analogovému kanálu 2 umístěném v modulu v rozšiřovacím rámu R1 na pozici P0 (u Foxtrotu na logické větvi1 na TCL2 v modulu s adresou nastavenou točítkem na 0) je možno přiřadit každému vstupu Alias - symbolické jméno, které odpovídá charakteru jeho použití v projektu.

Tato tabulka je zároveň místem, kde lze sledovat hodnoty všech I/O proměnných v průběhu simulace nebo monitorování skutečného provozu PLC.

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Nastavení modulů s fyzickým rozhraním do volných slotů CH1, CH2

Je možno v systému nastavit i typ submodulu s HW interfacem, který je/ má být vložen do volného slotu, kterým je zakončen každý sériový kanál CH1, CH 2 na příslušném modulu.

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Ostatní nastavení

V Project Manageru je možno nastavit další řadu parametrů související s

 • vývojovým prostředím (barvy, rozměry, preference)
 • překladačem
 • souběžnou tvorbou dokumentace

Správce projektu -Projekt manager/ HW/ Síť PLC, logické propojení

Umožňuje sestavit v grafické formě celkovou sestavu a propojení projektu, který obsahuje

 • více PLC
 • nadřazené PC
 • operátorské panely, switche, huby, modemy a další prvky a obecná zařízení.

Umožňuje definovat komunikační vazby mezi jednotlivými prvky jak jednoduché tak paralelní a i takové, které nelze vyjádřit jednoduchou stromovou stukturou. Reflektuje propojení jak pomocí Ethernetu tak i sériových kanálů.

Z této konfigurace je automaticky vytvářen popisný soubor, který bere překladač v úvahu při sestavování cílového programu a je využit při konkretizaci datových vazeb mezi jednotlivými elementy síťě.

       Historie verzí programů ve vývojovém prostředí Mosaic
verze 2023.1.3 Fix 3                         08.09.2023
--------------------------------------------------------------------------------
* zlepšení stability prostředí
* oprava přechodu z mapy proměnných do kódu u proměnných definovaných v mnemo kódu

LangMan
* přidána podpora ukrajinštiny

I/O Configurator
* oprava skrytí jednotek na ETCL sběrnici po updatu popisovačů

verze 2023.1.2 Fix 2                         19.06.2023
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava komparace jmen proměnných při online změně, která mohla selhat v případně jmen shodné délky lišících se pouze prvním písmenem
* oprava stažení zálohy mapování pro online změny z připojeného PLC
* připojení k systémům podporujícím šifrovanou komunikaci přes TLS

I/O Configurator
* oprava nechtěné změny čísla kanálu při update popisovačů

verze 2023.1.1                            24.04.2023
--------------------------------------------------------------------------------
* změnu pořadí překladu souborů je možné provádět pomocí táhni a pusť
* oprava hledání volného místa v tabulce fixací
* oprava nechtěné změny fontu v LD a FBD při druhé změně velikosti fontu schématu
* vylepšen přechod z mapy registrů k definici
* offsety instrukcí ve výpisu programu upraveny dle offsetů procesů
* při Archivovat projekt (do PLC) jsou archivovány i soubory přidané přes direktivu #include

IEC manažer
* výběr uzlu se stisknutým Ctrl ve stromech IEC Manažeru zobrazí vybranou položku v textovém editoru
* oprava získání bitové pozice pro řazení proměnných (pokud byly proměnné na stejném bajtu, byly řazeny abecedně)
* umožněno přetažení datového typu (v ST kódu vloží jméno typu, v CFC nabídne založení proměnné daného typu)

I/O Configurator
* kontrola konfigurace před vysláním do PLC (TC800/Foxtrot2)
* zobrazení adresního přepínače pro periferie TC800

HW konfigurace
* oprava exportu uživatelských poznámek obsahujících středníky

CFC
* změna výpočtu šířky textů v CFC nezávislá na nastaveném zvětšení
* oprava mazání nepoužitých knihoven (byly mazány platné mjf soubory)
* přidána možnost měnit barvu komentářů
* přidána kontrola koncového apostrofu při zadávání řetězcové konstanty
* výběr proměnné je filtrován dle typu, pokud je možné jej z propojení určit

Webmaker
* oprava zobrazení a editace záporného času
* oprava hlášení chyb pro neplatnou řídicí strukturu kreslícího plátna
* oprava kopírování kreslícího plátna mezi projekty (obrázky)

PanelMaker
* oprava archivace projektu (do PLC) - nebyl uložen řídící soubor

LangMan
* přidána podpora Srbštiny

ST
* oprava hlídání maximální délky řetězcové konstanty
* oprava hlídání maximální délky řetězců u konstant
* oprava kontroly typu opakovačů u inicializací polí
* oprava volání pole funkčních bloků s první proměnnou typu VAR_IN_OUT
* povolení ignorování středníku za END_IF

Simulátor řady CP-2xxx a CP-8xxx
* verze 2.0.058


verze 2022.2.0 Fix2                          08.08.2022
--------------------------------------------------------------------------------
* přidána možnost zakomentovat nebo odkomentovat blok kódu pomocí řádkových komentářů
* přidána možnost spravovat soubory přidané k záloze projektu

I/O Configurator
* oprava chyb ve vyhledávání

Webmaker
* přidána možnost zobrazit jméno stránky jako popisek, jméno souboru nebo popisek se jménem souboru

ST
* opravena chyba, která byla hlášena při pokusu o bitový přístup přes tečkovou konvenci do pole definovaného typem

verze 2022.2.0 Fix1                          28.07.2022
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava pádu při pokusu otevřít projekt, který obsahuje centrální jednotku vyžadující vyšší verzi HW klíče
* oprava ladění mnemokódu s řádky delšími jak 255 znaků

I/O Configurator
* řada TC800 je nabízena pouze s HW klíčem Profi
* opravena podpora pro CIB jednotky s variantním záčíslím 
* opraven stav, kdy se po zobrazení aktuální připojené konfigurace mohly změnit čísla generovaných sériových kanálů
* režimy a čísla sériových kanálů se v aktuální připojené konfiguraci zobrazují dle aktuálního nastavení v projektu

CFC
* oprava přepínání EN/ENO u POU s nulovým počtem vstupů nebo výstupů


verze 2022.2.0                            18.07.2022
--------------------------------------------------------------------------------
* vylepšena indikace komunikace tunelované přes režim MAS/MPC 
* oprava výpočtu otisku online změny pro řady CP-2xxx a CP-8xxx (mohlo dojít k odmítnutí online změny, ačkoli mapování registrů a HW bylo shodné)
* doplněna podpora online změn do OLE automation 
* dialog Souborový systém PLC nemění kontext při znovu načtení struktury disku
* oprava drobných chyb

I/O Configurator
* podpora MAS režimu pro řady CP-2xxx a CP-8xxx
* podpora submodulu MR-0135 s režimem PFB 
* možnost vyhledávat moduly podle aliasu procesních dat
* možnost otevřít soubor logu komunikační kanálu
* vylepšena práce ze schránkou při editaci aliasů modulů a procesních dat

PanelMaker
* vylepšena spolupráce s I/O Configurátorem - okna přidaných panelů jsou otvírána a zavírána podle změn konfigurace

CFC
* možnost přijmout změny rozhraní bloků pro všechny instance
* opravena chyba, kdy byl aktivní text nabírán z editoru rozhraní bloku, i když nebyl zobrazen
* proměnné VAR_INPUT CONSTANT se nezobrazují ve schématu

GPMaker
* opravena nedostupnost panelu v menu po přepnutí projektu

ST
* opraveno zpracování boolean relací obsahujících NOT
* oprava opakovačů pro inicializace polí typu REAL, LREAL a DATE_AND_TIME
* oprava inicializace pole s neúplně vyjádřenou inicializací v rámci definice typu

Simulátor řady CP-2xxx a CP-8xxx
* verze 2.0.053
* oprava ladění mnemokódu
* komunikace s Mosaicem probíhá na portu 41682, 41683, …


verze 2022.1.0                            04.02.2022
--------------------------------------------------------------------------------
* možnost zobrazit čísla řádků v editoru
* oprava generování map souboru pokud ke pořadí pevně umístěných registrů není vzestupné
* vyčištění souborového systému při změně jména programu není závislé na volbě 
 Manažer projektu > Prostředí > Ovládání PLC > Potlačit testování jména programu před jeho nahráním do PLC 
* aktuální hodnotu proměnné v okně Data je možné přes kontextové menu nakopírovat do schránky
* oprava generování PLCnet
* přidána volba 'Minimální doba cyklu' pro centrály řady CP-2xxx

I/O Configurator
* možnost doplnit vlastnosti, které se při změně systému nedají převést automaticky
* porovnání aktuální konfigurace se zálohou

Grafický PanelMaker
* změna úchopu při vkládání skupiny objektů
* oprava generování adresářů pro panely připojené k centrále řady CP-2xxx

GraphMaker
* oprava výpočtu absolutního času pro data analyzátoru

Webmaker
* změna úchopu při vkládání skupiny objektů
* u nových projektů jsou hesla ve výchozím stavu šifrována
* oprava generování objektu 'Odesílací tlačítko pro pole bez vlastního tlačítka' pro případ,
 kdy na stránce žádné pole bez vlastního tlačítka není

CFC
* změna úchopu při vkládání skupiny objektů

ST
* opravena kontrola délky inicializace STRING

* opravy drobných chyb

verze 2021.2.1 Fix 4                         26.10.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava ruské lokalizace
* povoleno nahrávání kódu do SoftPLC s HW klíčům Compact+
* vylepšené formátování ST kódu
* vylepšená rychlost výpočtu on-line změn
* odstraněn duplicitní výpis vymazaných proměnných v on-line změně

Webmaker
* odstraňte vyskakování zavřeného okna během překladu

I/O Configurator
* oprava typu displeje OI-1073

Simulator Foxtrot CP-2xxx
* verze 2.0.048

verze 2021.2.1 Fix 3                         22.09.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava chyby při ukládání schémat FBD a LD (zaneseno ve Fix 2)

verze 2021.2.1 Fix 2                         16.09.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava chyby, při vkládání existující proměnné nebo konstanty do FBD nebo LD
* zvýšení stability při práci s CFC soubory

verze 2021.2                             10.09.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* opravena chyba, kdy nešel vytvořit programový balíček s HW klíčem COMPACT bez připojeného PLC nebo simulátoru
* oprava tlačítka "Jdi na řádek" v dialogu "Informace o PLC"|"Chyby", kde se za určitých podmínek nemusel vypočítat správně index v chybovém zápisníku PLC
* oprava, kdy mohlo dojít k zacyklení při normalizaci komentářů ve schématech LD a FBD, pokud obsahovaly dlouhý souvislý blok znaků bez mezer
* opraveno stahování souborů z PLC pokud byly vybrány adresáře a soubory
* oprava udržování komunikace s TecoRoute (při větších prodlevách mohlo PLC odmítnout nový program, pokud byl program chráněn heslem)
* přidána možnost uložit vytvořenou knihovnu jak do uživatelského adresáře, tak do adresáře projektové skupiny
* pro centrály řady Foxtrot 2 přidána možnost rezervovat oblasti zápisníku X a Y. Automatické přidělování začíná až od zadaného indexu.
* popis ikony v hlavním panelu Windows začíná jménem projektu pro snazší orientaci

Webmaker
* pro alarmové stránky je předchozí adresa ukládána do session storage místo do cookies 
* oprava přejmenování stránek, tak aby se aktualizovaly odkazy i na právě otevřené stránce

IEC manažer
* možnost vymazat nepoužité knihovny z podadresáře LocalLib

ST překladač
* oprava zkracovaní nulových položek inicializační tabulky (prodlužovalo jednobajtové tabulky)
* rozšíření direktivy PUBLIC_IFOX o možnost zadání uživatelského jména PUBLIC_IFOX=<USER_NAME>

I/O Configurator
* Podpora RFox2 - nekompatibilní se starší implementací
* Podpora RF-2131 a C-RF-0001M

Simulátor Foxtrot CP-2xxx
* verze 2.0.045

verze 2021.1.2 fix 2                         07.05.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava generování map pro direktivu TRACK_ADR

Webmaker
* ošetření případu, kdy mohlo dojít ke ztrátě obsahu webových stránek, když byl projekt pojmenovaný "web" 

verze 2021.1.1 fix 1                         30.04.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* přidán filtr do dialogu pro výběr projektové skupiny
* vylepšení volby "Formátovat ST kód", aby nedošlo ke ztrátě pozice položených značek
* úprava chování drag&drop v textovém editoru (výchozí akce je přesunutí textu, při položení se stisknutých Ctrl dojde ke kopírování)
* CFC editory si nyní pamatují nastavenou velikost fontu

I/O Configurator
* oprava aktualizace deskriptorů, která vedla ke ztrátě CIB periferií, které byly na externích masterech na TCL2 sběrnici


verze 2021.1                             13.04.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* zvýšení stability připojení přes TecoRoute
* vylepšen přenos a mazání souborů v PLC
* oprava volby "Formátovat ST kód", pro konstanty datumu a času
* vylepšena kontrola shody zápisníku PC vs. PLC

HW konfigurace
* oprava exportu aliasů do I/O Configuratoru pro struktury C-RC-0011R

PanelSim
* opravena komunikace na adresy registrů nad 65535

Webmaker
* přidána volba "Přízpůsobit šírce displeje cílového zařízení"
* opravena editace společného základu jména a ukládání pro prvek Rozbalovací seznam
* opraveno generování Rozbalovacího seznamu s volbou pouze pro čtení

I/O Configurator
* vylepšena aktualizace deskriptorů
* vylepšeno zálohování konfigurace
* podpora PC režimu pro seriové kanály CP-2xxx


verze 2020.2.3 fix 2                         18.01.2021
--------------------------------------------------------------------------------
* Zvýšení stability připojení přes TCP (TecoRoute, CP-2xxx)

I/O Configurator
* možnost zadat alias přímo v náhledu struktury modulu
* nastavení šířek sloupců alias a poznámka ve struktuře modulu se ukládá

Webmaker
* z důvodu změny chování prohlížečů pro XML soubory, je pro alarmové stránky předchozí adresa ukládána do cookies
* opraveno generování objektu obdélník se zvýšenou úrovní zabezpečení a odesílanou proměnnou
* opraveno generování obdélníku jako odkazu s nastavením hodnoty a zvýšenou úrovní zabezpečení
* oprava import/export jazyků ve Webmakeru
* jazykové mutace pro "Rozbalovací seznam"

Graphmaker
* opraveno zobrazení časového rozdílu většího jak 60 hodin

verze 2020.2.1 fix 1                         15.10.2020
--------------------------------------------------------------------------------
* Opravena ztráta nastavení rychlosti na sériových kanálech v UNI režimu u Foxtrot 2 při převodu na novou verzi konfigurace
* Opraveno generování rychlosti na sériových v UNI režimu na kanálech SC-1101
* Opraveno poškození MJF souborů při práci s projektem

verze 2020.2.1                            01.10.2020
--------------------------------------------------------------------------------
* změna instalace - není vyžadována odinstalace předchozí verze a je možné provozovat více verzí najednou
* možnost online aktualizace programových součástí prostředí 

* opraveno generování mapy remanentních registrů pro Foxtrot 2
* opraveno vypuštění projektu ze skupiny
* vylepšeno chování spojení přes TCP

* oprava kontextové nabídky pro skupinu objektů v CFC
* automatické nahrazení linuxových konců řádek na windowsové v souborech uživatelského programu

I/O Configurator
* podpora ethernetové sběrnice Foxtrot 2 - EBUS
* indikace zapnutého manuálního režimu u CIB jednotek
* podpora submodulů se sběrnicí pro Foxtrot 2
* přidáno varování a záloha při převodu konfigurace na novou verzi

Webmaker
* oprava mezipaměti obrázků (mohlo způsobit nestabilitu pokud byly vypuštěny obrázky)
* přidán objekt "Rozbalovací seznam"

IEC manažer
* přidána možnost mazat SFC soubory z IEC manažeru

Simulátor Foxtrot CP-2xxx
* verze 2.0.038

verze 2020.1 SP3                           30.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------
* opraveno hlavní menu "Projekt > Přidat knihovnu"
* "Soubor > Archiv > Archivovat projekt (do PLC)" umožnuje nově zvolit formát piz

I/O Configurator
* oprava zobrazení adres v nastavení modulů
* oprava chyby při drag&drop do CFC schématu
* ošetření zpracování periferie s chybějícím deskriptorem

IEC manažer
* oprava dialogu pro přidání proměnné (špatná detekce lokálních RETAIN proměnných pro řadu Foxtrot 1xxx)

Webmaker
* oprava stahování souborů z PLC v simulaci prvku Obrázek řízený řetězcem (velikost písmen, kontrola data a času, podpora pro RAM disk)

verze 2020.1                             16.01.2020
--------------------------------------------------------------------------------
* podpora komunikace po USB pro Foxtrot 2
* doplnění informací o online změně
* podpora lokálních RETAIN proměnných pro Foxtrot 2 (grafické jazyky, zobrazení v IEC manažeru)
* oprava hledání plného zápisu enumerace a přidán VAR_INPUT CONSTANT do našeptávače
* oprava zobrazení rozšíření programu pro Foxtrot 2

Webmaker
* ošetření apostrofů a zpětných lomítek u prvků s proměnným popiskem
* viditelnost iframe pomocí display místo visibility (řeší problém pro Apple Safari)
* při přidávání nebo ubírání stránek s aktivním levým menu jsou aktualizovány čísla pro řízení mezipaměti prohlížeče u všech dotčených stránek
* změna strategie hlídání změn stránek pokud není zapnuto přegenerování po každém překladu kódu
* oprava generování formátovacích řetězců obsahující tvrdou mezeru v XMZ souboru pro operátorské panely při zapnutém UTF-8 kódování

HW konfigurace
* oprava generování C-RC-0011R

Datalogger
* doplněna záloha při vysílání zdrojového kódu projektu do PLC

Překladač
* zpřísněna kontrola typů pro grafické jazyky

Simulátor Foxtrot CP-2xxx
* verze 2.0.030
* doplněn výpis použitého interface do logu UNI kanálu
* oprava strojových instrukci TON,TOF,RTO,IMP (původní instrukční sada NS-950)
* doplněna podpora pro GetProgramInfo2(), GetPlcInfo2()
* oprava výpisu "TCP listen socket opened" do logu pro UNI_TCP_SERVER
* v připojení k TecoRoute serveru se kontroluje dostupnost daného interface
* úprava zápisu remanentních dat do Rem banky při on-line změně
* ve web serveru PLC - pro soubory s příponou *.log vypnuta cache prohlížeče
* oprava STRING_TO_ANY s chybnou specifikací řetězce
* do %SW68 doplněn offset oproti UTC [min]
* do souboru WWW/LOGS/PLC_INFO.JSON se generují informace o aktuálním stavu PLC

verze 2019.2 SP1 hotifix1                       10.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------
* opraveno nastavení GT-xxxx parametrů SSI freq a SSI bits


verze 2019.2 SP1                           02.10.2019
--------------------------------------------------------------------------------
* Oprava označování bloků kódu pro END_VAR
* Přidána podpora pro označení bloku FOR...END_FOR

Webmaker
* pro systém Foxtrot CP-2xxx umožněno nastavit až 90 přihlašovacích údajů pro webový server, 90 MAC adres pro automatické přihlášení a 90 přihlašovacích údajů pro TecoApi
* opraveno generování prvků webové stránky pokud je využit maximální počet čtených proměnných

PanelMaker
* oprava generování proměnných pro systémy nepodporující programování dle IEC

Simulátor Foxtrot CP-2xxx
* verze 1.9.022


verze 2019.2                             08.08.2019
--------------------------------------------------------------------------------
* opravena ztráta hesel pro přístup k PLC při otevření projektu bez HW klíče
* opravena chyba při překladu konstant typu REAL a LREAL zadaných v inženýrském formátu
* možnost vytvářet SFC schémata
* doplněno zpracování online změn I/O pro systém Foxtrot CP-2xxx

I/O Configurator
* nová verze popisovačů pro systém Foxtrot CP-2xxx (nastavení interních periferií se ze starší verze nepřenáší!)
* přidána podpora RFox2
* přidán režim PLCx (režim PLC pro projektové skupiny s nástrojem I/O Configurator)
* přidán režim PLD pro Foxtrot CP-2xxx systém
* oprava načítání CIB linek pokud je na sběrnici RFox master
* oprava konverzních tabulek pro CIB

CFC
* oprava zobrazení UDINT v CFC (zobrazovala se znaménková hodnota)

Webmaker
* povoleno 256 čtených proměnných na jedné stránce pro systém Foxtrot CP-2xxx
* podpora Web Push notifikací
* přidána úroveň zabezpečení pro obdélník, tlačítko pro odeslání hodnot a kreslící plátno

Graphmaker
* umožněno načtení grafu z CSV souboru se stejným počátkem bez ztráty nastavení

Překladač
* oprava chyby v pointerových operacích s typem STRING
* opraven rozvoj při předání rovnice s typem STRING do konverzní funkce
* CASE nyní kontroluje nejen duplicitu indexu, ale i překrytí rozsahů

Simulátor Foxtrot CP-2xxx
* verze 1.9.014
* možnost přiřadit fyzické síťové adaptéry na PC rozhraním simulovaného PLC
* možnost simulovat PLC/PLD režim

version 2019.1 SP1                          15.02.2019
--------------------------------------------------------------------------------
* opravena konverze do nástroje I/O Configurator pro OS se zapnutým UAC (Řízení uživatelských účtů)
* opravena konfigurace RF a CIB v HW konfiguraci pro OS se zapnutým UAC


verze 2019.1                             12.02.2019
--------------------------------------------------------------------------------
* vypuštění nadbytečných voleb pro připravovaný systém Foxtrot CP-2xxx
* do výpisu program přidána informace o spotřebě paměti pro jednotlivé POU
* oprava drobných chyb

IECMan
* oprava stavu, kdy v konfiguraci není vybrána centrála

Webmaker
* přidány inkony v menu zarovnat uspořádat
* přidána možnost nastavit hodnotu proměnné u prvku obdélník
* přidána možnost nastavit hodnotu proměnné u prvku společné odesílací tlačítko
* doplněno generování informací o IO strukturách pro panely připojené přes TCL

Langman
* opravena chyba importu z XLS

Překladač
* oprava kontroly typů pro funkci MUX v CFC
* oprava výpočtu indexu polí struktur v komplexních případech (např. Vysledek := Pole1[Pole2[Index].c];)

I/O Configurator
* oprava vygenerovaných struktur pro kombinace více modulů C-AM-0600I nebo C-IB-1800M s rozdílnými konfiguracemi čítačů

Mosaic Updater
* oprava zpracování časových razítek soborů a virtualizaci UAC (Řízení uživatelských účtů)

Simulátor Foxtrot CP-2xxx
* spolehlivější zavírání aplikace
* start v režimu HALT


verze 2018.2                             21.12.2018
--------------------------------------------------------------------------------
* rozšířena podpora pro připravovaný systém Foxtrot CP-2xxx
* odstraněno zapnutí online změn po vytvoření balíčku pro ProjectLoader
* opravy překladače
* upraven dialog pro výběr proměnné - možnost filtrovat dle typu
* kompletní převod podporovaných modulů z HW konfigurace do I/O Configuratoru včetně nastavení
* nová verze simulátoru pro Foxtrot CP-2xxx
* opravy chyb

I/O Configurator
* nová verze deskriptorů
* rozšířena podpora pro připravovaný systém Foxtrot CP-2xxx
* optimalizace rychlosti

Webmaker
* přidána možnost nechat zobrazit zadávací pole jako pole pro heslo
* přidána možnost zadat pořadí, ve kterém se prochází zadávací pole v prohlížeči při použití tabelátoru
* přidání možnosti zapnout starou verzi komunikace, která nedbá na shodu mapování proměnných a programu (spuštění s parametrem /webOldComm)
* oprava alternativního rozměru stránek ve skupině
* oprava archivace do PLC
* oprava simulace viditelnosti

SelectPLC
* přidána podpora pro OS-0808M a C-RC-0011R

verze 2018.1 SP1                           13. 3.2018
--------------------------------------------------------------------------------
Webmaker
* opraveno načítání úrovně v dialogu Nastavení přístupu

SelectPLC
* přidána podpora řízení délky pulsu pro moduly C-JC-0201B a C-JC-0006M

verze 2018.1                              9. 3.2018
--------------------------------------------------------------------------------
* při zakládání nového projektu je možno vybrat nástroj HW konfigurace (SelectPLC) nebo I/O Configurator.
* soubory pro TecoApi a aplikaci iFoxtrot se generují stále, aby nemohlo dojít k zachování starého souboru s chybnými informacemi v PLC
* možnost importu a exportu globální nastavení a návrat do výchozího stavu
* přidán čas do názvu balíčku pro Project loader a archivu skupiny projektů

Datalogger
* optimalizována velikost konfiguračního souboru

I/O Configurator
* nová verze deskriptorů
* vylepšeno automatické zálohování při změnách konfigurace
* vylepšené fixace
* optimalizované zobrazení dat CIB sběrnic
* oprava načítání konfigurace z PLC
* optimalizace komunikace
* globální volba potlačení obsluhy modulů
* možnost zakázat změny konfigurace
* možnost kopírovat jména proměnných z okna procesních dat
* opraveno přepnutí formátu zobrazení u polí
* opravy chyb

IEC Manažer
* doplňování kódu nabízí i enumerace
* odstraněn časový hazard při otvírání projektu (způsoboval nestabilitu na výkoných strojích s Windows 10)
* detekce chyby syntaxe, kdy je u proměnné s inicializací vynechán typ
 (např. myVar := 0;)
* obnoveno zobrazení VAR_GLOBAL RETAIN v systémových proměnných
* odstraněno dvojí zobrazení dialogu pro přidání globální proměnné přes Ctrl+D, když byl soubor globálních proměnných zavřený
* soubor globálních proměnných se přidává okamžitě při tvoření projektu (zajišťuje správné pořadí souboru pro I/O Configurator)
* doplněny chybějící pole v mapě proměnných, definované v mnemokódu s rozměrem definovaným konstantou
* zkratka pro odstranění knihovny Shift+Del
* změna časování při ukončování aplikace pro spolehlivější ukončování prostředí

CFC
* bloky s EN/ENO se zobrazují v ladění šedě pokud nejsou aktivní
* oprava ladícího náhledu, kdy mohl být známý boolovský stav nahrazen symbolem ! označující neznámou hodnotu
* opravena chyba, kdy byla u proměnné předávané referencí, adresa proměnné interpretovaná jako hodnota
* zlepšení chování nepřekládaných obvodů

Webmaker
* oprava alternativního rozměru stránek pro skupinu (byl generován menší,
 chyběl update unikátních čísel pro obnovení mezipaměti prohlížeče po změně nastavení)
* oprava objektu kamera, aby načetl první snímek ihned po načtení stránky, ne až po době nastavené na obnovení obrázku
	(umožňuje použít MJPEG jako stream s dobou obnovení 0)
* přidáno přímé vložení objektů (Ctrl+Shift+V), vloží objekty na stránku na původní pozici nikoli jako plovoucí výběr,
 který musí uživatel umístit
* možnost nastavit jména a hesla pro TecoApi
* uživatelské soubory s podadresáře import nemění datum a čas při každém překladu
* optimalizace komunikace

SelectPlc
* optimalizace komunikace

PanelSim
* opravena nekompatibilita nastavení se starými projekty

Překladač
* opraveno nedostatečné hlídání typu při přiřazení
* opraven hazard v konstrukci ELSIF
* urychlení překladu
* doplněno hlídaní přiřazení konstanty do enumerace mimo rozsah enumerace (USINT)
* enumerace lze přiřadit pouze do proměnné typu USINT
* doplněna direktiva {PUBLIC_API} pro TecoApi
* opravena chyba v překladu složité konstrukce kde v poli FB, je prvkem pole opět FB z pole FB
 ArrayFB[0] := ArrayFB[ArrayFB[2].Index]
* opravena chyba pri překladu pole, když je index pole vyjádřen pointerem
 Pole[0] := Pole[pStruktura^.Index];
* doplněna direktiva {AUT_CONVERSION ON} pro povolení automatické konverze mezi typy,
 {AUT_CONVERSION OFF} ukončuje automatickou konverzi
* vrácena kompatibilita s překrývaní proměnných používaným ve starých kódech psaných v mnemokódu
* odstraněna chyba překladu projektů bez knihoven, kdy se nekontrolovala změna prvního souboru při rychlém překladu

Firmware Updater
* nová verze popisovačů
* nový způsob aktualizace

verze 2017.2                             25. 5.2017
--------------------------------------------------------------------------------
* při volbě Přeložit vše mohlo dojít ke smazání automatiky generovaného souboru (souviselo s tečkou v názvu projektu)
* vylepšeno chování I/O Configurátoru při dvojkliku na jednotku
* vylepšeno chování Mosaic Updateru při nedostupném spojení s aktualizačním serverem 

IECMan
* změněna klávesová zkratka pro mazání knihoven (původní nebyla funkční)

Simulátor
* opraveno ukladání prázdného atributu ve funkci fcComposeXMLtag

verze 2017.1                              5. 5.2017 
--------------------------------------------------------------------------------
* exportní soubory pub jsou zakončeny CRC16 - umožňuje kontrolu chyb v PLCComS
* složené závorky v komentářích již nezpůsobují problémy
* oprava stavu kdy při archivaci projektu s I/O Configurátorem chyběl soubor s definicí hardware (hwc) 
* volba Přeložit vše čístí adresář Sysgen od zbytečných souborů (menší velikost projektu)
* soubory z PLC se stahují do adresáře Root, který využívá simulátor (původně mířilo stahování do adresáře SendRoot, který se odesílá spolu s kódem do PLC)
* adresáře deskriptorů a updatů jsou přesunuty do Program Files
* balíček pro ProjectLoader obsahuje soubor filelist umožňující lepší kontrolu obsahu
* opraven zápis do databoxu přes okno Vyčíslit/Nastavit na adresy vyšší než 65536
* možnost převodu projektu z HW konfigurace (SelectPlc) do I/O Cofigurátoru
* možnost ovlivnit striktní kontrolu alokace registrů volbou překladače 
* opraveno dlouhý čas při navazování spojení přes USB
* opravena výjimka pro nastavení Windows na Ruštinu pro programy nepodporující Unicode 
* podpora verzí firmware 10 a vyšší

Překladač
* přidány operátory __IECFLAT a __IECFLATTYPE do mnemokódu pro PanelMaker (odstraňuje problém s indexy polí)
* přidána direktiva {PUBLIC_IFOX}. Proměnné s touto direktivou jsou exportovány do souboru iFoxtrot.pub, pro použití aplikací iFoxtrot.
* oprava registrace pomocných proměnných pro hranové kontakty v kombinaci s funkcemi SEL a MUX
* přidány direktivy {OPEN_UP} pro funkce GetVarValueByName(), SetVarValueByName() a {TRACK_ADR} pro funkci GetVarNameByAdr() z knihovny SysLib  

LangMan
* zaveden export/import pro překlad v Microsoft Excel
* zjednodušen formát exportního souboru
* možnost volby jazyku přes jeho kód (nezávislé na pořadí jazyků)
* přidán kód pro čínštinu CHN

PlcNet
* opravena chyba, kdy první položka framu typu BOOL nebyla bytově zarovnána 

PanelMaker
* vylepšena podpora polí
* integrace s I/O Configurátorem

SelectPLC
* Přidána podpora C-RM-1109M

Webmaker
* automatická kontrola a oprava velikosti obrázku načtených v mezipaměti
* pro UTF-8 nahrazena tvrdá mezera sekvencí 
* oprava detekce změny adresy proměnné pro zápis (změna nemusela být detekována pokud byl na stránce objekt kreslící plátno)
* parametr okraje ovlivňuje i pravou a dolní část stránky 
* obraz z kamery se nahrává až ve chvíli, kdy je stránka kompletně načtená

Simulátor
* Přidána podpora pro {TRACK_ADR}
 
verze 2016.2                             24. 6.2016
--------------------------------------------------------------------------------

* zmenšeny nároky na paměť
* přepracované zavádění projektu - méně problikávání
* knihovny se předkompilují při zavádění projektu
* prázdné banky okna data se ukládají
* opraveno zobrazení dlouhých řetězců v bublinové nápovědě 
* opraveno zpracování absolutně umístěných polí BOOL při výpočtu online změny
* přidány rozsahy registrů pro CPM-I a CPM-J
* zpřehledněna nápověda

* přidán beta verze nástroje TecoUpdater
* přidána beta verze nástroje IOConfigurator
 
Překladač
* v CASE povoleny typy BYTE, WORD, DWORD, DINT, UDINT

LangMan
* Podpora hledání a nahrazování
 
SelectPLC
* Podpora nových jednotek C-EM-0401M, C-DM-0002L-10V, C-RS-0200R
* Oprava generování #module pro UNI spojení 
* Oprava generování PWM pro IR-1980  
 
IEC manažer
* při online změně se zkontrolují změněné proměnné i v případě, že změna I/O konfigurace neumožňuje online změnu (více informací pro uživatele)
* opraveno jméno uzlu TYPE v knihovnách
* opravena chyba rozkopírování instancí struktur v případě, že je v projektu knihovna obsahující pouze typy
* podpora VAR_INPUT/OUTPUT pro IOConfigurator

GPMaker 
* upraveno načítání pozice oken, tak aby vyhovovalo vícemonitorovým sestavám
* cizí soubory v adresářích generovaných pro displej jsou ignorovány

Graphmaker
* podpora analyzátoru pro CPM I a J

Webmaker
* přidán objekt vložená webová stránka
* objekt obdélník, sloupec řízený proměnnou a obdélník s bar může být nově doplněn odkazem na jinou stránku 
* obnovování hodnot v zadávacím poli se zastaví již při vstupu do pole, nikoli až po stisku klávesy (ulehčení editace na Android zařízeních)
* oprava editace kreslícího plátna při výběru více objektů  
* nový algoritmus pro výpočet velikosti zadávacích polí, aby lépe odpovídaly zobrazení na operátorských panelech a webových prohlížečích
 (ve stávajících projekt je výchozí starý algoritmus, zapnutý volbou "velikost polí kompatibilní s verzí 2015"
* dialog pro odebrání nepoužitých obrázků umožňuje odebrat všechny najednou   
* čára grafu respektuje nastavení GFILL_STYLE_FRAME a obtáhne celou výplň
* editační plochu lze posouvat kolečkem myši
* doplněno kopírování obrázků přidružených ke kreslícímu plátnu
* doplněno generování projektů pro operátorské panely v UTF-8 
* generování souboru konstant s čísly stránek pro operátorské panely s řídící strukturou
* doplněno chybové hlášení pokud chybí nebo není platná řídící struktura kreslícího plátna
* doplněno chybové hlášení pokud je překročen počet proměnných na stránce při generování viditelnosti
* vynechání mezer v názvech proměnných (důležité pro operátorské panely) 
* oprava zpracování funkce GC_SetTextStyle při virtuálních rozměrech kreslícího plátna
* opravena funkce pro kreslení os na kreslící plátno. Nově odstup textu od osy respektuje virtuální rozměr plátna. 
* oprava generování pro více obrazů z kamery, bez použité proměnné viditelnosti
* opraveno neuvolňování paměti v seznamu obrázků a proměnných
* ošetřena maximální délka proměnné při komunikaci
 
Simulátor
* doplněno zpracovaní prázdné struktury v JSON
* doplněna podpora šifrovaní algoritmem SHA256 (SYS 85)
* doplněna podpora parsování dlouhých textu v xml (SYS 82)
* doplněna podpora překódovaní stringu z UTF8 na CP125x (SYS 85)
* opravena velikost zápisníkové paměti pro modely C,G,K,L 
* doplněna podpora pro uživatelsky slovník (SYS 87)
 GetVarValueByName(), SetVarValueByName(), GetVarAdrByName() a GetVarDescByName()
* ošetřeno zpracovaní poškozeného JSON formátu
 
verze 2015.4                             22. 6.2015
--------------------------------------------------------------------------------
* odstraněn problém při porovnávání názvů souborů obsahující národní znaky
* opraveno zobrazení tabulky #table definovanou jako pole
* oprava zpracování vnořených struktur v #table pro připravované konfigurační nástroje
* první verze nástroje LangMan pro zprávu vícejazyčných textů
* opravena chyba v PLCnet způsobená nekompatibilitou .pux V2
* v LD/FBD opravena chyba, kdy se nezobrazovaly hodnoty proměnných na vstupních pinech boxů
* pro dialog získání seznamu PLC přes TecoRoute je implicitní timeout 5000 ms, pokud je v dialogu pro výběr připojení k PLC timeout větší než 5000 ms, použije se tento
* při komparaci souboru při posílání souboru do PLC není brán v potaz datum a čas vytvoření souboru
* exportní soubor PUX lze generovat ve verzích 1 až 3
* odstraněna nekompatibilita souborů PUX se staršími verzemi
 
Webmaker
* odstraněn atribut format z ukládaného popisu objektů (atribut komplikoval komparaci souborů)
* doplněna aktivace tlačítka pro uložení při změně parametrů skupiny stránek
* odstraněno obnovení stránky po jejím načtení (zpomalovalo přechod mezi stránkami při jejich editaci)
* opraven případ, kdy objekt obrazu z kamery bez podmíněné viditelnosti mohl způsobit chybu ve skriptu

SelectPLC
* podpora ovladačů v designu iGlass

Simulátor
* opravena chyba při otevírání neexistujícího souboru pro čtení   
       
verze 2015.3                              6. 5.2015
--------------------------------------------------------------------------------
* opravena chyba v mapě proměnných (chyběly absolutně umístěné proměnné) - důležité pro online změny!

verze 2015.2                             29. 4.2015
--------------------------------------------------------------------------------
* opraveno zálohování paměti/databoxu PLC
* opravena chyba zobrazení celé struktury v řádku (neúplný výpis hodnot členských proměnných), kdy struktura obsahuje proměnné bool - okno Data a hint hodnoty proměnné
* opravena chyba znemožňující nastavování boolovských proměnných a boolovských polí v okně Vyčíslit/Nastavit
* opravena chyba v PLCnet - nepoznával datové typy TIME_OF_DAY a DATE_AND_TIME (naproti tomu TOD a DT ano)
* opravena chyba, kdy v .mpr souboru řádek naplněný mezerami způsoboval nemožnost řádného otevření projektové skupiny
* opravena chyba při hledaní řádku zdrojového kódu podle offsetu v programu (projevila se pouze u souboru napsaných v mnemo kódu)
* odstraněna chyba, kdy nepřítomnost FLASH paměti v PLC znemožnila navázání komunikace
* odstraněna chyba zobrazení pole pointerů - okno Data a hint hodnoty proměnné
* odstraněna chyba, pokud je v okně Watch objekt, který je delší než 64kB, mohlo docházet k pádům programu
* doplněno hlášení chyb při navazování komunikace
* PUX lze exportovat ve verzi V1 nebo V3 (zrušena možnost exportu do V2)
* změněno chování a dialogy při odstraňování projektu ze skupiny 
* v okně Data možnost zapnout zobrazení v alternativním formátu
* pro CFC zavedena obsluha klávesových zkratek pro editor interface POU
* z mapy proměnných odstraněny #def na absolutní adresy 

IEC Manažer
* opraveno zjištění velikosti proměnné STRING pokud byl rozměr udán konstantou
* oprava zjištění velikosti pole, když je definováno jako typ
* hledat definici symbolu rozšířeno i na programy
 
Webmaker
* obraz z kamery se neobnovuje pokud je prvek skrytý
* přepracována strategie, aby nedocházelo k načítání starých stránek z mezipaměti prohlížeče
* přidána kódová stránka UTF-8 pro proměnné typu STRING (prozatím nefunguje v simulaci)
* oprava vkládání ze schránky při kódové stránce CP-1254 pro proměnné typu STRING
* opraven výběr stránky v nastavení alarmů

Grafický PanelMaker
* oprava pro STRING délky 255 znaků

ST překladač
* Návratová hodnota funkce může být i na levé straně výrazu
* Funkce ADR() vrací i adresu funkce
* Výstup funkce je na začátku nastaven do implicitního stavu, stejně jako položky ve VAR

Simulátor
* instrukce JMI a CAI upraveny zpět (neposouvají zásobník)
* při přechodu do HALT zrušeny všechny zarážky
* ošetřena fce POW pro základ 0.0 a záporný exponent (výsledek je NaN)
 
SelectPLC
* opraveny fixace v náhledu I/O

verze 2015.1                             10. 3.2015
--------------------------------------------------------------------------------
* Neveřejná verze

verze 2014.5                             19.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------
* Přepracováno okno Data
* Přepracováno generování PUBLIC
* Přepracována archivace do PLC
* Přepracována archivace paměti/databoxu PLC
* Automatické nastavení kontextu podle kurzoru v aktivním editoru
* Vylepšení chování okna Vyčíslit/Nastavit
* Ignorování souborů začínajících tečkou (pracovní soubory Google Drive)
* Přidáno hledání dle offsetu ve strojovém kódu programu (pro offline vyhledávání chybových ofsetů)
* Optimalizace překladu inicializací primitivních typů 
* Zvýraznění záložky vybraného okna
* Podpora startu na externím monitoru
* Oprava kontextových menu na záporných souřadnicích více-monitorových konfigurací
* Oprava načítání dlouhých seznamů PLC ze služby TecoRoute

SelectPLC
* Podpora nových jednotek C-IR-0203S, C-IT-0202S, C-WS-0000R-iG,
             C-WS-0200R-ABB, C-WS-0400R-ABB, C-AQ-0005R,
             
* Podpora nových OEM CPM a jednotek SR201, SR401, SR402 

CFC
* oprava funkce pro zjištění typu prvku pole pro založení pomocných proměnných v CFC
* oprava získání typu při procházení bloků ze vstupy/výstupy typu ANY 
* oprava získání typu pro prvek pole

IEC Manažer
* velikost polí určována přes nové rozhraní - odstraňuje problém s určením velikosti aliasu na prvek pole

Grafický PanelMaker
* Přidán ID-22

GraphMaker
* Struktury do velikosti 4 byte lze sledovat jako byte, word nebo long i pro analyzátor

Webmaker 
* Opravena chyba při generování Prvku pro nastavení hodnoty, bez nastaveného obrázku pro klidový stav
* Pro grafické panely se objekty se zápornou souřadnicí generují na 0,0
* Upraveno načítání vícestavových obrázků - zrychlení
* List objektů, opraveno přesunout blíž/dál, pamatování nejvyšší položky
* List objektů přidána možnost kopírování
* Klávesové zkratky pro přesun blíž/dál
* Upraven výběr stránky u alarmů
* Oprava zápisu hodnoty s přechodem na jinou stránku (v některých případ k zápisu nedošlo) oprava se týká simulace i skriptu pro webové stránky
* Oprava generovaní šifrovaných hesel
* Přidán objekt kreslící plátno (Canvas)
* Změna generování skriptů, tak aby se při změně nestahovali z mezipaměti prohlížeče

Simulátor
* ošetřena chyba při pársování xml z Dataloggeru (chybějící definice pro řídicí signál Event collection)
* doplněna podpora pro nový způsob inicializace proměnných, který nepoužívá #table
* změna čísla verze simulátoru pro prostředí Mosaic (na v8.4)
* doplněna simulace fce sysWebServerInfo
* podpora pro fci GetChanDesc() doplněna i pro CH3,..., CH10 (knihovna ComLib)
* oprava SYS 84 (podpora prace s DataBoxem) pro případ, kdy je chybné zadaná adresa v zápisníku
* doplněna podpora šifrovaní algoritmem AES-128 CBC, RC4, SHA1 a Base64 (SYS 85)
* ve funkci PLC_printf doplněna možnost formátování pro STRING
* při ukládaní proměnné typu STRING do csv souboru v DataLoggeru
 doplněno respektovaní zadaného počtu znaků + zrušeno omezeni
 velikosti STRING proměnné na 80 znaků (teď max. 255 znaků)
* instrukce JMI, JMI L, CAI a CAI L posouvají zásobník
 o jednu vrstvu zpět (zásobník je ve stejném stavu jako
 po instrukci JMP / JMD / JMC L, CAL / CAD / CAC L, atd.)

ST překladač
* Povoleny lokální konstanty typu STRING


verze 2014.3                             10.04.2014
--------------------------------------------------------------------------------
* Komunikace je automaticky ukončena v případě, že je připojené PLC v režimu BOOT
* Zrychlení odezvy od služby TecoRoute pro některé síťové karty
* TecoRoute přihlašovací údaje je možné vyjmout z archivace
* Odstraněna chyba, kdy se negenerovali inicializace pro online změnu, po překladu již přeloženého projektu beze změny zdrojového kódu
* Jména a hesla do PLC je možné využít v plné délce 10 znaků
* Možnost zapnout ukládání inicializace proměnných do kódu programu (pro projekty, kde došlo k chybě: Nedostatek paměti pro tabulku symbolů)
* Opravena chyba při posílání dat Ethernetem bez hlavičky EPSNET UDP
* Import KNX BAOS konfigurace z ETS4
* Oprava ručního zadávání proměnných do okna Vyčíslit/Nastavit

Select PLC
* U CP-7007 povoleno nastavení více UNI spojení a přidání více modulů SC-7104
* Přidána podpora pro R-AQ-0001R
* Nastavení V/V zobrazuje proměnné nad %R65535 správně
* Volba vypnutí režimu ladění z HW konfigurace

CFC
* Hlášení chyby, kdy není možné vyřešit obvod kvůli provázání EN/ENO podmínek z různých zdrojů
* Odstraněna chyba při otevření zcela prázdného schématu

IEC Manažer
* Oprava typu aliasu na prvek struktury polí
* Zlepšeno řazení dle umístění v paměti

Graphmaker
* Bublinová nápověda u osy obsahuje i názvy os podřízených

Webmaker
* Zpřísněna kontrola neplatných znaků ve jménech a heslech
* Volba "Proporcionální font zadávacích polí" je zapnuta pro nové projekty
* Odstraněna limita 250ms prodlevy mezi obnovením stránek
* Přidání CSS stylu nutící prohlížeč použít předepsaný font místo systémového
* Inicializace stylu pro prvek pro nastavení hodnoty a dvoustavový obrázek pokud chybí obrázek
* Pro realizaci dvoustavového obrázku a prvku pro nastavení hodnoty použit div místo input['select'] (řešení rozdílů v zobrazení v různých prohlížečích)
* Porovnání na nenulovost v XSLT transformaci změněno z > na !=
* Opraven příznak editace u hodnot s limity
* Aktualizované šablony login/logout dialogů pro uživatelské modifikace

verze 2014.2                             03.02.2014
--------------------------------------------------------------------------------
* Opravena chyba při zakládání nového projektu

verze 2014.1                             24.01.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Select PLC
* Přidána podpora pro R-OR-0001W, C-WS-0200R-Obzor, C-WS-0400R-Obzor, C-OR-0011M-800, C-JC-0006M, C-JC-0201B, C-LC-0202B

Backupmaker
* Opraveno obnovení archivovaného projektu z PLC

CFC
* opravena inicializace zpětné vazby
* odstraněno nechtěné vložení jména bloku do hlavičky grafického editoru
* odstraněno vynucené obnovení při načítání CFC schématu
* opraveno uvolnění objektu pro vkládání objektů

IEC Manažer
* při zakládání proměnné je akceptován rozměr STRINGu

Webmaker
* Opraveno generování XMZ se zástupci
* Opraveno nesmazání pomocného souboru pro tvorbu XMZ
* Opravena reakce na dvojklik v ladicím režimu při uzamčení skupiny

Simulátor
* opravena chyba ve výpočtu sin(LREAL) a cos(LREAL) pro záporné a nulové argumenty
* doplněna podpora pro JsonLibEx (SYS 82) - pársování JSON dokumentu
* v dataloggeru opraveno zpracování datového typu STRING[xx]
 (s vyjádřeným rozměrem řetězce, výchozí STRING fungoval správně)
* doplněna podpora pro fce CloseAllFiles() a CountOpenFiles()
* úprava inicializace ROOT_DIR ve funkci RootDirCreate()
* oprava editace proměnne typu DT na displeji ID-14 pro rok > 2037
* při pársování XML opravena mez pro max počet atributů (v podpoře knihovny XmlLibEx)
* doplněna podpora pro fci GetChanDesc() (knihovna ComLib)
* opravena podpora pro práci s DataBoxem pro řadu L a případ,
 kdy je adresa proměnné > %R65535 (nutná DataBoxLib v15)
* oprava fce DirOpen() - v případě prázdného adresáře se vrací INVALID_HANDLE
* opraveno pársování xml souboru pro DataLogger
 (chyba v pársování atributu "Hst" v tagu Change, Hi3, Hi2, Hi1, Lo1, Lo2, Lo3)
 (chyba při ukládání Signálové kolekce s vypnutým parametrem Debug)
* opravena simulace instrukce PID a CNV pro adresu proměnné > %R65535 (CPU řady L)

verze 2013.3                             23.10.2013
--------------------------------------------------------------------------------
* Aktualizace ovladače pro TecoRoute
* Aktualizované ovladače HW klíče pro Windows 8.1

Select PLC
* Zpřístupněny obě linky CIB pro CP-1001
* Přidána podpora pro C-RQ-0400, C-RQ-0600

CFC
* Opravena chyba při použití záložního souboru CFC
* Zlepšena stabilita při tvorbě CFC schémat

IEC manažer
* Opraveno řazení programů při volbě "řadit podle umístění v paměti"

Webmaker
* Opravena chyba kdy po vložení "Obdélníku s barvou ovládanou proměnnou" nešlo vložit "Sloupec ovládaný proměnnou"
* Přidána možnost nastavit oddělovač náhodného čísla při zobrazení obrazu z kamery

Simulátor
* Opravena podpora pro knihovnu XmlLibEx

verze 2013.2                             30.09.2013
--------------------------------------------------------------------------------
* Zjednodušen panel Preference v Manažeru projektu
* Dialog Vyčíslit/Nastavit nepovolí změny pokud se programy liší
* V editoru lze použít značku s číslem 0
* Umožněno bezpečné spuštění více instancí prostředí Mosaic
* Potlačeno varování při vícenásobném spuštění prostředí Mosaic
* Upraveno chování Najít/Nahradit
* Indikace čekání na odemčení komunikačního kanálu
* Průzkumník knihoven může zobrazit všechny dostupné verze knihoven
* V dávkovém zpracování se respektuje volba online změny v projektu
* Opravena nechtěné změny pracovního adresáře simulátoru
* Aktualizace knihoven funguje i pro MJF
* Doplněna položka menu Přidat do okna Data do všech editorů
* Ošetřeno vypršení timeoutu komunikace při výpočtu online změn po překladu programu
* V dialogu Vyčíslit/Nastavit se aktualizuje hodnota proměnné i v případě pokud je vybrána v rozbalovací nabídce myší
* Potlačen starý dialog Nastavení HW. který se mohl v některých případech objevit i u nových CPM
* Přechod k definici proměnné (Ctrl+klik) ošetřen proti nechtěnému spuštění při kopírování bloků
* Odstraněna chyba generování mapy proměnných v případě instance pole struktur o jednom prvku obsahujícím pole BOOLů uvnitř programové organizační jednotky

CFC
* Opravena vytváření pomocných proměnných
* Odstraněna ladící funkce EN/ENO sítí produkující nechtěná popup okna
* Počet vstupů bloku nejde zmenšit pokud je na vstup připojena proměnná

SelectPLC
* Opraveno jméno C-RC-0003S na C-RC-0003R
* Přidána podpora pro C-DM-0402M-RLC a C-VO-0001M
* Odstraněna chyba v dialogu Příslušenství
* Odstraněna chyba, kdy se po otevření projektu vygenerovaly špatné aliasy

IEC manažer
* Ošetřen problém s aliasem na ENUM
* Opraven výběr instance proměnné pokud se jednalo přímo o POU
* Opravena inicializace při online změně v bloku obsahující pointery

Webmaker
* Opraveno generování dvoustavových obrázků, s příznakem pouze pro čtení
* Oprava souborových komunikací
* Oprava stahování obrázků z PLC pro objekt Obrázek řízený proměnnou
* Oprava ukládání stránky při zrušení ladícího režimu v pořadí 1. Webmaker 2.prostředí.
* Opravena editace více obrázků s nastaveným odkazem (odkaz byl přepsán na index.xml)
* Nastavení kroku zpět po použití kláves k posunu objektu
* Přepracována obsluha obrazu z kamery. Možnost více kamer na stránce
* Zarovnání nových objektů k rastru
* Zobrazení skutečných souřadnic při vkládání
* Nová výchozí favicon
* Změna XML - výchozí hodnoty jsou "?", přidán prvek pro jméno doplněné při přístupu přes TecoRoute
* Změna XSL - akceptování jména při přístupu přes TecoRoute
* Vynechání Content-Lenght a Connection, které si browser doplňuje sám
* Změna generování viditelnosti zadávacího pole s vlastním tlačítkem pro odeslání, řeší nemožnost editace pole pod skrytým druhým polem
* Přepracována viditelnost objektů dvoustavový obrázek a Prvek pro nastavení hodnoty, tak aby nedocházelo při skrytí k zachycování kliku myši
* Prvek pro nastavení hodnoty má výchozí hodnotu 1
* Upraveno zamčení skupiny tak, aby se stále ukazovaly bublinové nápovědy od objektů
* Všem objektům přidána vlastnost bublinová nápověda
* Obdélník, Sloupec ovládaný proměnnou a Obdélník s barvou řízenou proměnnou může být nově odkazem

Grafický Panelmaker
* Odstraněna chyba vytváření souboru při kompilaci panelu při spuštěném simulátoru
* Doplněn panel ID-21

Graphmaker
* Při exportu do wmf je dodrženo pořadí os u legendy
* Změna výchozích absolutních mezích 0 až 100 na maximální
* Při chybě při otvírání grafu nezůstane zobrazen kurzor "přesýpací hodiny"

Simulátor
* Oprava editace proměnné typu DATE_AND_TIME na panelu ID-14 pro rok větší než 2037

verze 2013.1 SP2                           22.04.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Webmaker
* Opraveno generování dvoustavového obrázku pouze pro čtení
* Opravena funkce pro vypuštění nepoužitých obrázků (obrázky použité jako pozadí stránky byly považovány za nepoužité)

SelectPLC
* Oprava generování SC-1102


verze 2013.1 SP1                           12.04.2013
--------------------------------------------------------------------------------
* V okně Vyčíslit/Nastavit je nyní vždy, pokud je to možné, vybráno pole pro zadání hodnoty proměnné
* Dialog s volbou restartu rozšířen o tlačítko Zrušit
* Opraveno skrývání okna Data při zobrazení Akumulátorů nebo Paměti
* Odstraněn samovolný posun textu v ladění LD/FBD
* Oprava výpočtu velikostí polí funkčních bloků a polí pointerů v okně Mapa uživatelských registrů

Webmaker
* Opraveno mazání v okně Zástupci

SelectPLC
* Oprava generování inicializací pro C-HC-0201F-E

verze 2013.1                             05.04.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Komunikace s PLC
* Kompletně přeprogramována komunikace s PLC
* Zlepšen a zjednodušen dialog výběru komunikace s PLC
* Zvýšena kompatibilita s různými USB adaptéry rozhraní RS232/245 (i s těmi, jejichž emulace COM portu není 100%)
* Přidána možnost komunikace se vzdáleným PLC přes službu TecoRoute
* Zlepšena reakce prostředí na odpojení nebo ztrátu komunikace
* V nových projektech je implicitně zvoleno opakování zpráv nejen u volby Internet, ale i u volby Lokální
* V době připojování se k PLC není možno měnit projekt ani projektovou skupinu
* Minimální pauza mezi komunikacemi zvýšena na 5 ms (dříve 0 ms)
* V dialogu Volba typu restartu (těsně před přechodem PLC do režimu RUN) zůstane PLC při stisku tlačítka Storno v režimu HALT
* Jako číslo portu u Ethernet a TecoRoute připojení lze volit libovolně od 1 (původně minimální hodnota 1000)
* Přidány udržovací komunikace, aby nedošlo k zamknutí systému chráněného heslem
* Přidána detekce uzamčení PLC heslem během komunikace

Uživatelské rozhraní
* Zlepšena celková stabilita prostředí
* Odstraněna chyba při přidávání knihovny na noteboocích značky DELL
* Zlepšeny možnosti dokování
 - pravý panel dokuje do záložek (stejně jako dříve ostatní panely)
 - možnost volby stylu zobrazení 'oušek' pro každý panel zvlášť - lze zvolit pouze text, pouze ikonu nebo ikonu s textem
* Původní, nyní již méně využívaná, okna Akumulátory a Paměť 1/2 začleněna do okna Data
* Zdokonaleno barevné zobrazování shody programu v PC a PLC v menu aplikace
* Zlepšena obsluha otevření souboru - neznámé soubory se nabídnou k otevření v externí aplikaci
* Přidána položka menu Soubor|Otevřít v externí aplikaci
* Při zavření projektu je okno Zprávy vymazáno
* Minimalizováno množství událostí oznamovaných uživateli
* Opraveno označování slova dvojklikem myši
* Pokud se při načítání souboru zjistí, že je poškozen, nabídne se možnost načtení z jeho záložní kopie (soubory s příponou .BAK)
* Opravena chyba v Manažeru symbolů objevující se tehdy, kdy globální objekt měl stejné jméno jako již dříve definovaný prvek enumerace
* Přidána možnost odebírat projekty ze seznamu naposledy otevřených projektů

Programové vybavení a prostředky ladění
* Oprava generování knihovny pro funkce vracející proměnnou typu STRING s jinou, než implicitní délkou
* Při generování knihovny jsou zkoumány komentáře na výskyt nechtěných znakových párů '*)' a '(*'
* Při generování PUB souboru opravena prezentace enumerace - jeho datový typ změněn na USINT a jméno enumeračního typu je uvedeno
 Těsně před komentářem uvozené znaky složených závorek:
  ...USINT PUB_INOUT ;{ExType='enum_type'} ; následuje případný komentář...
* Při generování PUB souboru opravena prezentace pointeru na cokoliv: datový typ je změněn na UDINT a jméno typu, na který pointer
 Ukazuje, je uvedeno těsně před komentářem uvozené znaky složených závorek:
  ...UDINT PUB_INOUT ;{ExType='PTR_TO TSimpleStruct'} ; následuje případný komentář...
* Odstraněna chyba, kdy v některých případech došlo ke změně kontextu při vnoření se do POU ležící v knihovně
* Upraveno zobrazení polí a řetězců v okně Data (separace jednotlivých subpolí pomocí znaků ' a ')
* Při zobrazování enumerace v okně Data se zobrazuje i jméno její aktuální hodnoty
* Změny v okně Vyčíslit/Nastavit:
 - lze zadávat hodnoty typu STRING, při jejich zadávání není třeba novou hodnotu ohraničovat znaky jednoduchá uvozovka
 - zrušena možnost přepnutí okna do nemodálního stavu a schopnost periodického vyčíslování hodnoty proměnné
* Změny v okně Dávka
 - přibyla možnost provést vyslání projektů bez nutnosti jejich bezprostředního překladu (odškrtnutím 'Přeložit před vysláním')
 - možnost používat vzdálená PLC přes TecoRoute

Webmaker
* Opravena indikace zarovnání textu při vybrání více objektů
* Oprava kopírování mezi projekty s povolenými a zakázanými jazykovými mutacemi
* Oprava načítání PNG s paletou s transparentními barvami definovanými paletou
* Oprava pamatování nastavení vypnutí uživatelského škálování
* Opravena funkce pro vypuštění nepoužitých obrázků (obrázky použité v prvku pro nastavení hodnoty byly považovány za nepoužité)
* Oprava korekce posuvníků
* Změna generování vícestavového obrázku přes xsl:choose pro ošetření stavu, kdy se nahraje stránka a hodnota proměnné neodpovídá žádnému stavu
* Signalizace generování při překladu programu
* Možnost zobrazit hesla
* Přidání Zástupci - zástupná jména proměnných pro stránky, skupiny a projekt
* Přidána možnost zamknout skupinu stránek proti nechtěné editaci
* Přidány vrstvy - pro možnost skrýt nebo zmrazit skupiny objektů při editaci
* Přidány meze pro zadávací pole
* Funkce změnit společné jméno proměnné již není citlivá na velikosti písmen
* Odstranění duplicitního uložení při zavírání projektu
* Změna strategie náhrady jména proměnné viditelnosti (přeskakují se objekty bez zadané proměnné)
* Proměnné pouze pro zápis se počítají zvlášť
* Při volbě Hypertextový odkaz není nahrazen text objektu jménem vybrané stránky
* Změna generování dvoustavových obrázků (zabránění problikávání v Internet Exploreru)

Grafický panelmaker
* Signalizace generování při překladu
* Optimalizace tvorby textů => menší počet souborů

CFC
* Přechod k deklaraci bloku při kliknutí na blok se stisknutým CTRL
* Opraven pád při ladění SEL s negovaným vstupem G

IEC manažer
* Opravena citlivost na velikost písmen při hledání instancí
* Optimalizace generovaní hlaviček pro grafické editory

Select PLC
* Opraven import/export CIB vstupů/výstupů
* Podpora CFox jednotek C-IB-1800M, C-WDL-0064M, C-IR-0203M
* Podpora komunikačních modulů SC-1101 a SC-1102

Panelmaker
* Oprava generování ID-14 pro CP-7007

Simulátor
* Doplněna podpora pro JsonLibEx (SYS 82) - parsování JSON dokumentu
* V simulaci dataloggeru opraveno zpracování datového typu STRING[xx] (s vyjádřeným rozměrem řetězce, default STRING fungoval správně)
* Doplněna podpora pro funkce CloseAllFiles() a CountOpenFiles()
* Úprava inicializace kořenového adresáře pro simulaci souborových operací

Datalogger
* Opraveny chyby zadávacího okna pro proměnné
* Opravena kompilace událostních kolekcí při nezadání proměnné - událostní kolekce proměnnou nutně nevyžaduje

verze 2012.3 SP1                           26.11.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Webmaker
* Oprava načítání obrázků z PLC v simulaci
* Přidání přesné výšky a šírky u zadávacích polí pro ID-18/28
* Oprava jazykových mutací

Select PLC
* Oprava generování nových projektů s CP-1005

Simulátor
* Oprava goniometrických funkcí při operacích s typem LREAL


verze 2012.3                             30.10.2012
--------------------------------------------------------------------------------

Webmaker
* Oprava dialogu hesel při zvětšených fontech
* Nový prvek pro odesílání souborů
* Nový prvek pro nastavení hodnoty proměnné
* Nový prvek obrázek řízený řetězcem
* Nový prvek obdélník s barvou řízenou proměnnou
* Zrychlené načítání PNG obrázků v editoru
* Změněno generování POSTu pro globální odesílací tlačítko (kompatibilita s firmware 7.3)
* Zachování ofsetu proti rastru při vkládání objektů ze schránky
* Možnost zadat autora stránek (nese se pouze ve zdroji stránky, není uživatelsky viditelný)

IEC manažer
* Odstraněna nahodilá chyba při přegenerování hlaviček CFC editoru

Select PLC
* Podpora CFox jednotek C-WS-0200R-Logus, C-WS-0400R-Logus, R-OR-0008M
* Podpora CP-1003

Simulátor
* změna komunikace s prostředím
* doplněna podpora pro XmlLibEx (SYS 82)
* před založením kolekce Dataloggeru se kontroluje volné místo
 na disku - je-li disk plný, ukládání dat do csv souboru je zastaveno
 a signalizuje se chyba Datalogger.IN.errCode = 5 a Datalogger.IN.errMessage = 'Disk is full'
* úprava v Dataloggeru v případě zapnutého sledování změn na signálu
 (problém byl ve vyhodnocení změny, pokud změna nastala několikrát v po sobě jdoucích cyklech PLC)
* oprava ukládání proměnných typu DATE_AND_TIME v Dataloggeru

verze 2012.2                             31. 5.2012
--------------------------------------------------------------------------------
* Opraveno nefunkční opakování zpráv na Ethernetu z verze 2012.1
* Zakázání online změny na linkách CIB, kterou momentálně centrály nepodporují

Graphmaker
* Doplněno určení typu proměnné při přidání přetažením z IEC manažeru

IEC Manažer
* Vylepšena aktualizace stromu knihoven při hromadném update

Webmaker
* Zákaz výběru alarmových stránek jako výchozích po přihlášení
* Změna alokace paměti při generovaní stránek - odstraněn problém s extrémně velkými stránkami

verze 2012.1                              3. 5.2012
--------------------------------------------------------------------------------
* Podpora licence pro Mosaic v PLC
* Ošetřena diakritická znaménka pro jména souboru a jméno programu v PLC
* Při nemožnosti spustit program v PLC z důvodu chyby v přenosu souborů je oznámen přesný důvod neúspěchu
* Při posílání programu do PLC, které má povolenou EEPROM, se již neprovádí dotaz na její naprogramování,
 ale provede se automaticky
* Nezávisle pro každé ethernetový spojení je možná volba počtu opakování zpráv, timeout lze nastavit až na 20 sekund
* v dialogu souborový systém PLC přidána zvláštní volba pro otevření CSV souboru Dataloggeru v nástroji Graphmaker

Graphmaker
* Možnost přidat proměnnou přetažením z IEC manažeru

Webmaker
* Přenos obrázků společně s objekty při kopírovaní přes schránku mezi projekty
* Možnost definovat alarmové stránky aktivované proměnnou
* Upravené varování na starou verzi stránek v mezipaměti prohlížeče
* Opravena pozice při vkládání prvků mimo základní plochu při posunutých posuvnících
* Posuvníky zachovávají maximální rozměr

IEC manažer
* Nové instance programů se přidávají nakonec

CFC
* potlačení pořadových čísel u bloků, které se nepřekládají
* oprava v detekci změn na CIB v online změně (zvýšení stability prostředí)
* Změna klávesových zkratek pro vložení a odebrání mezery v CFC editoru

Select PLC

* Podpora RFox jednotek R-IT-0100R-ABB, R-HM-1113M, R-HM-1121M
* Podpora CFox jednotek C-WG-0503S
* Podpora napěťových rozsahů CFox jednotek C-HM-1113M, C-HM-1121M
* Oprava generování aliasů pro CFox, RFox

PanelMaker
* Upraveno generování hlavní tabulky pro menu.

Simulátor
* doplněna instrukce SYS 20, která vrací 100us system counter
* před založením kolekce Dataloggeru se kontroluje volné místo na disku - je-li disk plný, ukladaní dat do csv souboru je zastaveno
 a signalizuje se chyba Datalogger.IN.errCode = 5 a Datalogger.IN.errMessage = 'Disk is full'
* uprava v Dataloggeru v případě zapnutého sledování změn na signálu
 (problém byl ve vyhodnocení změny, pokud změna nastala několikrát v po sobě jdoucích cyklech PLC)
* oprava ukládaní proměnných typu DATE_AND_TIME v Dataloggeru

Další aplikace
* Přidám Firmware Updater (firmwareupdater.exe) je nástroj pro správu softwarového vybavení v PLC zařízeních typu Tecomat
Foxtrot komunikujících po síti Ethernet.
* Utilita Project Loader používá nově podadresář uživatelských dokumentů "Teco Utils"
* Vylepšena spolehlivost přenosu souborů utility Project Loader

verze 2011.4                             15.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------
* Částečný polský překlad
* Klávesová kombinace Alt+Ctrl+Up zvětšuje/zmenšuje centrální panel
* Odstraněna špatná lokalizace systémového menu dokovatelných oken
* Dodělána lokalizace okna BatchControl
* PLCnet manažer: hlídá se zařazovaní polí PLCnet-struktur do síťových proměnných

CFC
* Přidáno možnost zobrazení pořadí volaní
* Odstraněna chyba duplikace objektů, při zrušení jejich vkládání
* Změněna strategie překladu vstupů bloků. Produkuje přirozenější pořadí volání.
* Možnost nepřekládat vybrané obvody ve schématu
* Nastavování hodnot BOOL dvojklikem

SelectPLC
* Podpora nových masterů sběrnice CFox
* Podpora jednotek C-OR-0202B, C-HC-0201F-E, C-AM-0600I, C-IT-0908S
* Podpora jednotky IT-1604

Webmaker
* Potlačeno generování neexistujících proměnných pro ID-18/28
* Oprava meta tagu pro mobilní zařízení "initial-scale", možnost zvolit generované metatagy
* Oprava editace krátkého jména v správci obrázků
* Pořadí MAC adres v dialogu pro jejich zadání nyní odpovídá pořadí, ve kterém jsou generovány
* Možnost šifrovat hesla ukládaná do PLC

Graphmaker
* Úprava načítání souborů datalogger, aby bylo možné načíst časově překryté soubory
* Podpora nového formátu souboru dataloggeru (obsahuje fyzické adresy signálů)
* Možnost načítat soubory se záznamy několika dní bez datumové značky
* Časová diference zobrazená v případě velkých diferencí v minutách či hodinách (nemá na rozdíl od ostatních desetinou čárku)
* Vylepšena kontrola shodného nastavení při načítání csv pro prázdný graf
* Do popisku je při zobrazení absolutního času přidán i datum
* Při nahrávání více souborů s dataloggeru se zastaví při překročení počtu vzorků

Simulátor
* oprava vyhodnocení periody ukládaní v případě, že je datalogger spuštěn
 v okamžiku, kdy je hodnota %SL52 větší než 0x80000000
* oprava zakládaní týdenní kolekce
* doplněna adresa proměnné do prvního řádku csv souboru

verze 2011.3                              5. 9.2011
--------------------------------------------------------------------------------
* Přidán dialog kontroly jména programu nahrávaného do PLC
* Přidán tabulkový náhled v PLCnet
* PLCnet manažer reaguje na přidávání/odebírání knihoven s definovanými PLCnet strukturami
* Odstraněn možný konflikt jmen s názvy prvků struktury při použití teček jako oddělovače v mnemokódu
* Library explorer zobrazuje i knihovny uložené v adresáři projektu

IEC manažer
* Oprava vyplnění šablony inicializace při deklaraci proměnné
* Oprava citlivosti CFC na znaky s diakritikou v adresářové struktuře

SelectPLC
* Podpora jednotky C-IT-0200
* Oprava struktur pro IM2-20B, IM2-40B, IM2-80B, IM2-140M
* Oprava generování R-RT-2305W

Graphmaker
* Možnost načtení csv vygenerovaného pomocí nástroje Datalogger
* Přidána možnost zobrazit všechny vzorku bez ohledu na zvětšení do nastavení osy X
* Popis nástroje doplněn do nápovědy

Webmaker
* Opravena výchozí barva pozadí popisku
* Do seznamu objektů přidán sloupec s informací o úrovni zabezpečení objektu

Simulátor
* Do jména csv souboru generovaného DataLoggerem doplněna vedoucí nula pro den
* Zveřejnění interních chyb DataLoggeru do uživatelského interface
* Přidán příznak newFile do statusu Kolekce v DataLoggeru
* Chybové zprávy DataLoggeru v angličtině
* Oprava generování csv souboru v DataLoggeru v případě, ze oddělovač položek je TAB
* Oprava ukládáni položek typu STRING[xxx] v DataLoggeru (typ STRING bez vyjádřeného rozměru fungoval správně)
* Zvětšen prostor na jeden řádek ukládaný do csv z 1024 na 4096 bytů
* Implementována funkce ovládání podsvícení integrovaného displeje (instrukce SYS 75)

verze 2011.2                             22. 7.2011
--------------------------------------------------------------------------------
* Beta verze programování v CFC
* vyšší kompatibilita s účty s omezenými právy
* Opraven rozvoj funkčních bloků v rámci struktur
* Opraveno zavírání průzkumníku knihoven
* Opraven dialog při přístupu na zaheslovaný systém bez HW klíče
* Překrytí remanentních a neremanentních registrů nyní končí chybou překladu
* Vylepšen update knihoven
* V mapě uživatelských registrů se zobrazuje místo zabrané knihovními funkcemi
* Vráceny zpět poslední verze USI instrukcí

Nástroj Datalogger
* První verze nástroje

IEC manažer
* Změny v rozvoji struktur obsahující funkční bloky
* Opraven falešný drag and drop při dvojkliku a zeditování hodnoty

Webmaker
* Opraveno generování objektu kamery při vícejazyčném webu
* Přidána možnost ovlivnit barvu pozadí webového prohlížeče
* Přidána možnost nastavit okraje kolem webové stránky
* Přidána možnost použít proporcionální fonty pro zadávací pole

Graphmaker
* Vylepšení detekce typu proměnné

SelectPLC
* Podpora nových jednotek rodiny CFox/RFox
* Opravena cesta k GSD souborům
* Přidána možnost potlačit obsluhu sériového kanálu
* Opravena chyba při generování C-HM-0308

Simulátor
* oprava přesnosti konverzí STRING_TO_TIME a STRING_TO_TOD
 (viz xStrToTime a xStrToTimeOfDay)
* konec kalendáře nastaven na 28.2.2100
* pro datum > 28.2.2100 funkce STRING_TO_DATE() a STRING_TO_DT() vrací 1.1.1970
* do konverzí STRING_TO_TIME() a STRING_TO_TOD() zavedeno hlídání max a min
 vstupní hodnoty ('T#596:31:23.647' je maximum, 'T#-596:31:23.647' je minimum)
* ve funkcích TIME_TO_STRING a TOD_TO_STRING opraveno zobrazení záporných časů
* ve funkcích STRING_TO_TIME a STRING_TO_TOD opraveno zpracovaní záporných časů
* doplněny hodnoty pro SW72 (CRC hlavičky programu) a SW78 (milisekundy systémového času)
* ve funkcích xDateToStringF() a xDateTimeToStringF() opraven převod času až do roku 28.2.2100
* doplněn simulátor pro DataLogger
* do funkce PLC_printf doplněna možnost náhrady des. tečky za des. čárku
* doplněna kontrola adresy do instrukce FIL
* ještě jednou opravena funkce Crc16 (SYS 16, CRCM) pro data delší než 255 bytu
* zjednodušena komunikace simulátoru s jádrem Mosaicu
 (časově úspornější, snížen počet threadů a eventů)
* doplněna podpora pro funkci FileInfo() (SYS 57)
* opraveno chování DataLoggeru při pravidelném zakládání souborů (např. každou hodinu, ...)
* doplněna možnost uložit rozpracovaný csv soubor kolekce povelem z uživatelského rozhraní
 (Datalogger.collection[0].OUT.flush := 1)
* opraveno jméno aktuálně používaného csv souboru v uživatelském rozhraní DataLoggeru
 (vynechaná předpona ROOT\)
* doplněna podpora pro BondRFunit() (SYS 79)


verze 2011.1.                             27. 5.2011
--------------------------------------------------------------------------------
* nové číslování verzí dle roku vydání
* přepracováné dialogy pro práci s projekty a projektovými skupinami
- stará verze USI instrukcí

Webmaker
* možnost tvořit více jazykových verzí
* přidán dialog se seznamem objektů na stránce
* přidána možnost rozmístit a zarovnat objekty
* přidána možnost automaticky indexovat proměnné v objektu
* dialog pro výběr barvy je inicializován původní barvou objektu
* přidán vícestavový obrázek
* opraveno zobrazení dvoustavového obrázku při rozdílné velikosti obrázku
* podpora kódování STRING cp1255 - vyžaduje firmware centrály 6.5 nebo vyšší

Graphmaker
* upravena výchozí velikost signálů typu BOOL

SelectPLC
* přidaná podpora centrální jednotky CP-1026, CP-1036, CP-1038
* podpora nových jednotek rodiny CFox/RFox

verze 2.0.26                             23. 2.2011
--------------------------------------------------------------------------------
* opravy pro Sofcon

verze 2.0.25                             21.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
* přidána volba překladače '#useoption RestartOnError=0/1' pro novější CPM (L,K a výše) a jejich nastavení v Projekt manažeru > Nastavení PLC
* při archivaci projektu je zobrazen dotaz na přepsání
* zrychlený dialog souborového systému PLC, opraveno stahování více souborů, přidáno pamatování posledního otevřeného adresáře
* dialog souborového systému PLC má nově volbu Detailní informace o souborech, jejím vypnutí se urychlí procházení adresářů
* při generaci .EXP souboru odstraněna chyba pádu Mosaic-u při výskytu více jak jedné chyby převodu
* při generaci .EXP souboru jsou pointery na neznamý typ nahrazeny typem UDINT + warning do výpisu (u instance je neznamý typ nadále chybou)
* přidán Průzkumník knihoven - pro snadné prohlížení a přidávání knihoven
* kontrola závislosti knihoven, pro nové knihovny se zapnutou závislostí
* možnost aktualizace knihoven a kontrola pořadí u knihoven se zapnutou závislostí
* výběrový dialog pro grafiku nezobrazuje POU označené HIDDEN
* výběrový dialog pro grafiku má novou skupinu zobrazující všechny standardní POU, kromě konverzních
* dotazovací dialog pro najít/nahradit se pohybuje podle textu, který se nahrazuje
* nové položky menu pro přidání POU
* možnost vytvářet a používat soubory MJF (Mosaic Joined Files)
* opraveno chování při zadání chybné IP adressy
* v menu Soubor > Znovu otevřít přidáno 10 posledních otevřených projektů
* opraveno chybné chování tlačítka Nastavit v okně paměť
* odstraně chyba zobrazení bitového pole v nerozbalené struktuře v okně Data
* opravena chyba generovaní komentářů tagu struktury '<RECORD.../>' PUX souboru V1.
* opravena nefunkčnost PLCnet s českými názvy ve jménech projektu
* po překladu se editory aktualizují bez dotazu
* odstraněna chyba, kdy byl vygenerován soubor PUB prázdný, pokud se negeneroval soubor EXP
* volba Přeložit jako balíček, vygeneruje archiv se všemi soubory nutnými pro běh programu v PLC
* zakázány online změny při změně CIB jednotek a RFox sítí, kde hardware není schopen změny bez restartu

SelectPLC
* Přidaná podpora centrální jednotky CP-1000, CP-1006, CP-1020 a CP-1028
* Přidaná podpora nových CIB
* Přidaná podpora RF jednotek R-HC-0101F, R-HC-0201F, R-RC-0001R

IEC manažer
* přidány volby pro aktualizace a řazení knihoven

Webmaker
* upraveno generování stránek pro větší uživatelský konfort
* odstranění zbytečného volání javascriptu u polí s globálním odesílacím tlačítkem
* odstraněno neuvolnění paměti při generování webu

Simulátor
* opraven zápis a ctění z posledního bytu DataBoxu (SYS 5 RDB a SYS 6 WDB)
 pro CPM řady K a novější
* upraveny řetězcové instrukce tak, aby podporovaly snadné slučování řetězců
* doplněno naplněni %S42 (typ CPM : C/G/K/L/H)
* doplněno naplněni %S43 (%S43.1 typ restartu po zapnutí, %S43.4 příznak simulátoru)
* upravena korekce REAL čísla klávesami PLUS/MINUS na panelu ID-14 tak,
 aby nepřesáhla zadané meze
* ošetřeno zobrazení STRING na panelu ID-14 (max. velikost stringu je 31 znaků)
* doplněna simulace SYS 76 (GetCIBunitInfo) - vrací informace o CIB jednotce
 a SYS 77 (SetCIBunitAddress - prázdna funkce, nedělá nic)
* doplněna simulace SYS 78 (SetWebPSW a VerifyWebPSw) - v simulaci jsou to
 prázdné funkce, nedělají nic, ale simulátor na nich nehlásí chybu
* doplněny komunikace READN/WRITEN pro %R > 65535 (CPU řady L/H)
* náhrada funkci mktime() -> Teco_utotalsec() a localtime -> gmtime()
 podpora převodu času od roku 1970 do 2106
* sesouhlaseno vyhodnocování periody PIDU, PIDMA, PSMPC, PWM, SCU, SCUV, MCU
 s verzi FW v6.0 pro Foxtrot (obrany proti nulové periodě vzorkování, ...)
* opravena chyba plněni %S11 zanesena ve verzi v2.2.10 (měsíc byl o 1 větši)
* do funkce DT_TO_TECODT doplněno zaokrouhlení při převodu milisec


verze 2.0.24                             16. 6.2010
--------------------------------------------------------------------------------
* změna dialogu v manažeru projektu (změny, které ovlivňují jen aktuální projekt, se uplatňují okamžitě - není třeba použít tlačítko Použít)
* možnost zabezpečit PLC řady Foxtrot, CP7000 a CP7004 heslem proti neautorizovanému přehrání projektu (vyžaduje firmware 5.5 a vyšší)
* opravena chybná inicializace barev v editoru z předchozího projektu
* předěláno řízení generování exportních souborů (PUB, PUX, EXP)
* úprava rozhraní pro zvýšení stability prostředí

verze 2.0.23                             25. 5.2010
--------------------------------------------------------------------------------
* Podpora HW klíče v 64 bitových systémech Windows Vista/7


SelectPLC
* Přidaná podpora centrální jednotky CP-1008 a CP-1018
* Přidaná podpora externího RF masteru RF-1131
* Přidaná podpora spravování bezdrátových modulů
* Přidaná podpora CIB jednotek C-AQ-0001R, C-AQ-0002R, C-AQ-0003R, C-AQ-0004R
* Přidaná podpora CIB jednotek C-HM-0308M, C-HM-1113M, C-HM-1121M
* Přidaná podpora CIB jednotek C-IR-0202S, C-IT-0100H-P, C-IT-0200S
* Přidaná podpora RF jednotek R-IB-0400B, R-IT-0100R, R-KF-0500T
* Přidaná podpora RF jednotek R-OR-0001B-2A, R-WS-0200R, R-WS-0400R

PanelMaker
* Opravena chyba, která zapříčinila rozpad projektu.

Webmaker
* Upraveny offsety v komunikacích pro zápisník větší než 64kB
* Dlouhá jména v manažeru obrázků
* Vylepšená cache na obrázky, zrychluje přechod mezi stránkami
* Opraveno překrytí objektu pod zadávacím polem s vlastním tlačítkem při skrytém tlačítku
* Upraveny velikosti zadávacích polí, aby lépe odpovídali délce textu
* Vlastní tlačítko pro odesílání se zobrazuje jen je-li opravdu potřeba

PIDMaker
* Upraveny offsety v komunikacích pro zápisník větší než 64kB

Graphmaker
* Upraveny offsety v komunikacích pro zápisník větší než 64kB

GPMaker
* Upraveny offsety v komunikacích pro zápisník větší než 64kB
* opraveno zavírání editoru obrázků při kopírování
* odstranění kláves a,w,s,d pro posouvání prvků (kolize s Ctrl+A)
* šipky pro posun objektů pracují jen bez stisknutých kláves shift, ctrl nebo alt

IEC manažer
* opraveno falešné vyvolání drag and drop při editaci proměnné po dvojkliku
* opraveno doplňování hranatých závorek u proměnných typu poleverze 2.0.22                              6. 1.2010
--------------------------------------------------------------------------------
* opraveno generování PUB souboru
* PUX soubor generuje spravne globalni konstanty

Webmaker
* Přidán objekt Sloupec ovládaný proměnnou
* Hlášení neaktuálních stránek v mezipaměti prohlížeče

Simulátor
* opravena funkce SYS 16 (CRCM, CheckCRC_16) pro data delsi nez 255 bytu

verze 2.0.21                             25.11.2009
--------------------------------------------------------------------------------
* Oprava generování inicializační struktury CIB jednotky MI2-140M
* Přidána podpora kanálu SCH3 a SCH4 pro PLC FOXTROT od firmware 5.1

Webmaker
* opraveno nastavení rastru při založení nového projektu
* přidán import/export textů
* opravena chyba, kdy se neakceptoval vnucený formátu int pro zobrazení
* volba pro generování souborů pro připravovaný panel ID18/28
* opravena poloha vkládaného objektu při vkládání s posunutými posuvníky, při ztrátě kontaktu s myší

IEC manažer
* opraven dialog výběru proměnné deklarované v mnemo kódu

verze 2.0.20                             22.10.2009
--------------------------------------------------------------------------------
* Nové generování struktur pro jednotky CIB
* Přidání nových knihoven ModelLib, InternetLib, RexLib a ToStringLib
* Nové proměnné do VAR_GLOBAL se přidávají implicitně na konec
* Vylepený dialog pro výběr bloku v grafických jazycích
* Umožněno krokování v simulátoru
* V grafických schématech přidána možnost označovat celé obvody
* V jazyce LD přidány hranové kontakty a cívky P a N
* Přidán dialog pro vyhledání PLC na ethernetu
* Možnost vkládat do grafických jazyků tažením z IEC manažera
* Zavedení zrychleného překladu
* Přidané jednotky SC-7103 a SC-7104
* Přidané centralni moduly CP-7000, CP-7007

GPMaker
* opravena maximální velikost popisovače projektu podle poslední verze displeje
* nemění soubor konstant pokud se skutečně nezmění
* opraveno zadávání mezí u proměnných DATE_AND_TIME s formátovacími řetězci obsahujícími mezeru
* import/export textů

WebMaker
* opravena podpora průhlednosti pro PNG obrázky
* možnost změnit společný základ proměnné viditelnosti
* zobrazení času s uživatelským formátem
* úprava skriptů kvůli kompatibilitě s Internet Explorerem 8
* úprava chování javascriptů při editaci ve WWW stránce
* uživatelské formáty celočíselných proměnných na WWW stránkách

PanelMaker
* Podpora formátování proměnných DATE, TIME, DATE_AND_TIME

Simulator PLC
* opraven prevod TecoDateTime na IEC DATE_AND_TIME pro letni cas
* do podpory terminalu ID-07/ID-14/OI-1073 doplneno formatovane
 zobrazeni a edice promennych typu DATE, TIME, DT a TOD
* pridana podpora pro regulacni bloky PIDU, MCU, PWM, SCU, SCUV a PSMPC
* v registru %SW70 zverejneno CRC kodu PLC programu
* zvysena presnost casovani simulatoru PLC
* do funkce PLC_printf doplneny IEC typy WORD a DWORD, cimz byly opraveny fce
 WORD_TO_STRINGF a DWORD_TO_STRINGF (podpora pro knihovnu ToStringLib)
* doplnena moznost nastavit RANGE CHECK ERROR jako mekkou chybu E-18-pc-pcpc
 (nastavenim K23 = 0x80) - v pripade chybneho indexu se bude pracovat
 s nejvetsim moznym indexem daneho pole (coz je operand instrukce RCHK)


verze 2.0.19                             24.07.2009
--------------------------------------------------------------------------------
* Oprava překladu direktivy __IECTypeID pro uživatelsky založené aliasy jiného než základního typu
* Přidána detekce shody programů pro umožnění ladění funkčně shodných programů

Webmaker
* Optimalizace generovaného kódu pro objekt obdélník

verze 2.0.18                             24.06.2009
--------------------------------------------------------------------------------
* Podpora krokování v textových jazycích v simulaci
* Oprava překladu direktivy __IECTypeID pro uživatelsky založené aliasy
* V simulátoru opraveny instrukce pro mocninu a logaritmus pro typ LREAL,
 chyba ovliňovala přesnost následných operací s typem LREAL

verze 2.0.17                             05.06.2009
--------------------------------------------------------------------------------
* Podpora grafického panelu ID-17
* Podpora centrální jednotky FOXTROT CP-1016
* Přidání modulu UC-1203
* Přidání modulu UC-1204
* podpora zařízení "čítač" v jednotce RCM2
* změna barvy hlášení chyby na žlutou
* podpora řetězců v LD a FBD
* přidány hranové kontakty v jazyce LD
* znovu umožněn překlad USI začínající na písmeno D a T
* přidána volba pro zarušenou komunikaci (aktivuje opakování paketů)
* správné zobrazení bytového alisu na bitové pole v okně data
* přidány popisy CIB linek při online změnách
* opravena optimalizace inicializací v online změnách pro CPM-K
* opravena inicializace globálních pointerů v online změnách pro CPM-K


Webmaker
* ofset proti rastru nahrazen absolutní pozicí
* přidáno uvolnění paměti po kopírování souborů
* vyřešena ztráta kontaktu myši s vkládanými objekty při rychlém pohybu
* přidán objekt obdelník
* přídána možnost negace viditelnosti
* potlačení rámečku stránky bez menu
* oprava stylu u dvoustavových obrázků
* automatické obnovení stránek při zastavení obnovování (například v důsledku výpadku komunikace)
* sloučení skriptů do jednoho souboru
* možnost vložit ikonu "favicon.ico"
* vkládání textu ve formátu UNICODE ze schránky (Ctrl+V) v režimu ladění -> automatický převod na cp1250 až cp1253
* přidání možnosti potlačit rámeček odesílacího tlačítka

Grapmaker
* upraveno zobrazení popisku
* ukládání stavu tlačítek na zamykaní os
* potlačení výzvy ke stažení analyzátoru při výpadku komunikace v době načítání statusu

GPMaker
* nástroj pro navrhování obrazovek pro displej ID-17


verze 2.0.15                             23.03.2009
--------------------------------------------------------------------------------

GraphMaker
* obnova původního měřítka po stažení analyzátoru

IECMan
* Omezení velikosti zobrazených komentářů
* Upraveno zobrazení #def začínajících R ve starých "neIEC" projektech v mapě proměnných

Webmaker
* možnost zadat individuální výchozí stránku pro každého uživatele (vyžaduje firmware CPM-K 4.4)
* možnost zapnout generování stránek po každém překladu
* možnost nastavit podmíněnnou viditelnost všech prvků na stránce
* optimalizace stránek s vícerým použitím stejné proměnné

PanelMaker
* Pridána možnost povolovat/zakazovat editaci jednotlivých displejů


verze 2.0.14                             25.02.2009
--------------------------------------------------------------------------------
* automatickou volba teplý restart po zapnutí při nastavení nenulového počtu remanentních registrů
* potlačen restart po online změnách končících chybou
* ukládání souborů s rozložením paměti do archivovaných projektů, umožňuje detekci shody programu a rozloženích proměnných po rozbalení archivu
* ošetření stavu, kdy není pro online změny dostupný soubor .map
* opravena online změna pro CPM-K, kopírování bitových polí
* doplněna nápověda pro knihovnu SysLib
* doplněna knihovna ToStringLib s funkcemi pro konverze všech datových typu na typ STRING s možnosti nastavit vystupni format
* kontrola formátu jmen souboru (8 znaků jméno 3 koncovka) při vysílání do PLC
* vylepšena indikace a spolehlivost přenášení souborů do PLC
* varování při nepřítomnosti paměťové karty a existenci souborů pro vyslání do PLC
* kontrola korektnosti zadání IP adresy
* typ enum exportován do PUB jako typ USINT
* simulátor v režimu MosaicPLC přijímá pakety s více než jednou zprávou
* možnost vypnout v komunikaci po ethernetu více zpráv v jednom paketu
* přidaná podpora jednotky IS-0601
* přidaná podpora jednotky US-1203
* opraveno probarvování proměnných v náhledu VV
* upravena automatická inicializace v Simulátoru panelu
* přidaná podpora CIB jednoty RCM2-1
* přidaná podpora CIB jednoty SA2-12M

IECMan
* volba zobrazení komentářů je nyní výchozí
* zlepšeno chování automatického dokončování textu, při dopsání . za jméno struktury nebo funkčního bloku

Webmaker
* odstraněno zbytečné přegenerovávání hesel
* doplněna nápověda
* automatické obnovování hodnot na stránce nastavené jako výchozí volba
* indikace neodeslaných hodnot červenou barvou na stránkách s automaticky obnovovanými hodnotami
* hlídání posunu proměnných po přeložení kódu
* upravena funkce na převod do UTF-8 - zrychlení kompilace
* zvýšení počtu proměnných na 128 na stránku (vyžaduje podporu na straně firmware PLC)
* optimalizace ukladání XML - optimalizace převodu nedovolených znaků
* opravena velikost písmen v názvech obrázků (skript vs xsl) - zrychluje obnovení stránek
* přidání z-index pro exaktní řazení objektů na stránce
* rozšíření chybových hlášení

Simulátor
* doplněna podpora pro ANY_TO_STRINGF (SYS 26)

verze 2.0.12                             01.11.2008
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava generovani souboru pro panely ID-xx
* uprava nacitani GSD souboru
* hint z hodnotou proměnné v režimu ladění
* oprava zvýraznění textu
* oprava hlášení odpojení kabelu pro připojení přes ethernet

IECMan
* Opravena funkce pro získání jména aliasu se závorkou pro případy s mezerou mezi názvem a závorkou
* Opravena délka stringů zadaných konstantou
* Opraveno povolení menu přidat proměnnou v systémových proměnných

Webmaker
* Synchronizace režimu debug při startu webmakeru
* Možnost nastavení délky editačního pole na 255 znaků
* Vylepšená kontrola platných názvů pro obrázky
* Oprava zonrazení dvojstavového obrázku, aby odpovídal více zobrazení v prohlížeči

Simulátor PLC v2.0.18
* opravena chyba pro liche delky struktur v instrukcich FIT/FIS
* promenne typu REAL a LREAL lze na displeji vytvorenem PanelMakerem zobrazovat
 max na 15 mist (puvodne pouze na 11), z toho max. 9 mist muze byt za desetinnou carkou
* promenne typu STRING se na displeji vytvorenem PanelMakerem zobrazuji bez koncove nuly
* opravena edice promennych na displeji CP-1014/1015
* doplnena simulace SYS 49 (FindFreeCluster)
* opraveno blikani sipek pri edici message/menu v terminalove instrukci
 v procesorech rady K
* opraven prevod IEC DT na Teco DT (SYS 19) pro 1.1.1970-00:00:00.0

verze 2.0.10 SP1                           12.09.2008
--------------------------------------------------------------------------------
* Opravena volba "Ignorovat chybu jednotky"

Webmaker
* Opraveno zadávání barvy textu u dvojstavového obrázku
* Opraveno nastavení pro všechny stránky ve skupině (není třeba mít vybranou skupinu)

IECMan
* Opraveno zobrazení funkcí vracejících STRING v mapě proměnných
* Opraveny online změny pro funkce obsahující STRING

verze 2.0.10                             08.09.2008
--------------------------------------------------------------------------------
* Opravena souborového hledání s více cestami a maskami
* Opraveno zobrazení dlouhých názvů na kontaktech v jazyku LD
* Opraveno chování při obnovení komunikace po ethernetu při vypnutí a zapnutí PLC
* Přidána možnost vyslat program bez otevřeného projektu
* Zakázána možnost vyslat program v režimu DEBUG
* Zachování přeloženého kódu při kopírování projektu
* Probíhající programování on-line změn je indiková fialovou barvou pole stavu komunikace
* Pokud HW hlásí, že podporuje online změny a vrací data pro OnlineStatus, nikdy nedojde k samovolnému vypnutí povolených online změn

Webmaker
* Opraveno zobrazení ENUM (zobrazuje se pořadové číslo položky výčtového typu)
* Správná interpretace boolovských proměnných s přístupem přes tečkovou konvenci
* Kopírování celých skupin a stránek
* Skupinové nastavení pro všechny stránky ve skupině
* Funkce UNDO
* Dvojstavové obrázky lze použít jako dvojstavový text
* Rozšířené formátování čísel (vyžaduje podporu ve firmware PLC - dostupné od verze x.x)
* Možnost upravit základ jména proměnné u více prvků najednou
* Opraveno ukládání MAC adres pro přístup bez hesla

IECMan
* Přidán záložní buffer pro online změny - zvyšuje odolnost v případě, kdy online změna dopadne úspěšně v PLC, ale Mosaic se o tom nedozví, např. kvůli chybě komunikace
* Při zálohování projektu se ukládá i soubor s mapováním paměti pro online změny
* Oprava aliasů do pole proměnných v mapě proměnných
* Doplněno doplňování kódu pro parametry bloků typu struktura
* Sekce pro globální proměnné se přidává nakonec souboru

verze 2.0.8                              30.04.2008
--------------------------------------------------------------------------------
* Hinty v grafických editorech
* Opravena chyba označení řádků s kódem uvnitř makra, kde je použita direktiva podmíněného překladu
* Vylepšen tiskový výstup pro rozvoj maker
* Oprava hledání v IEC manažeru
* Oprava zobrazení konstant v okně Data
* Oprava načítání okna s nastavením IR-1056
* Podpora CP-1014 a CP-1015
* V CIB podpora aliasů přímo na strukturu jednotky.

Webmaker
* možnost dynamického obnovování dat na webové stránky pomocí AJAX
* opraveno přidávání obrázků do manažeru
* opraveno umístění obrázku bez zadaného obrázku
* přidána podpora pro webovou kameru
* polohování prvků pomocí kláves

IECMan
* oprava hledání POU

verze 2.0.7                              20.03.2008
--------------------------------------------------------------------------------
* opraven rozpad zobrazení editoru LD a FBD pod dialogovými okny
* přidána možnost označit jednotlivý kontakt nebo blok stejně jako skupinu
* grafický náhled na box při vkládání do LD a FBD
* čtení kódu PLC ze souboru povoleno vždy s výjimkou zapnutých online změn
* ukládání kódu PLC (a jeho dekompilace) do souboru povoleno vždy, když je program přeložen bez chyb
* hledání v IECManažeru
* opraveno zobrazování pinu VAR_IN_OUT v LD a FBD
* opravena chyba při kopírování adresáře z PLC do PC
* opraveno nabírání textu do hledacích dialogů pro LD a FBD
* opraveno ladění kódu .mos v projektech bez instance IEC programu
* grafický náhled na bloku v editoru hlavičky bloku (Alt+F5)
* zobrazení komentářu pinů bloků pod editorem LD a FBD

Simulátor PLC v2.0.09
* doplnena funkce SYS 56 DiskInfo()
* oprava pro pripad, kdy je nulovy pocet remanentnich registru
* opraveno zobrazeni promenne typu STRING na panelu ID-xx (instrukce TER)

Webmaker
* opraven generovaný kód pro editovací pole s vlastním odesílacím tlačítkem
* možnost vypnout rastr
* oprava vykreslovaní některých prvků
* možnost volit zobrazení rámečku editovacích polí
* stavový řádek se souřadnicemi
* náhled velikosti stránky při volbě cílového zařízení

IECMan
* opraveny klávesové zkratky Insert a Enter
* přepracován dialog pro přidání instance

Graphmaker
* ošetření chyb automatického měřítkování
* ošetření chyby Borland RTL ve funkci _fpclass

Konfigurace
* Přidána podpora panelu ID-14 pro simulátor panelu
* Oprava inicializace panelu ID-14 v simulátoru panelu
* Přidána podpora pro externí CIB mastery.
* Do sítě přidán objekt ID-15
* Přidána podpora FOXTROT CU-005


verze 2.0.6                              22.02.2008
--------------------------------------------------------------------------------
* do simulátoru PLC přidaná simulace souborových funkcí
* doplněna simulace pro ID-14 pro řadu K
* opravena funkce Program->Porovnani_programu
* pri ukladani kodu PLC na disk se nabizi dialog ulozeni souboru
* tazenim v grafickych editorech lze oznacit i jeden objekt
* v grafickych editorech se nenabizi vnucene EN/ENO pro boxy, ktere maji boolovsky vstup i vystup
* zabraneni zmeny souborove extenze pro graficke soubory
* odstranena chyba programu pri souborovem hledani v adresari a jeho podadresarich
* opraveny nektere nedostatky v editovani grafiky
* opraveno zpracovani trasovaciho bufferu v grafice
* opravena chyba zobrazovani TOD#0:0:5.0 & spol.
* rozsiren pocet pouzitelnych komunikacnich portu na COM1 az COM32
* zásadně přepracován Inspektor pro ladění programu s cílem zvýšením stability
* opravena chyba padani pri prepnuti do editace v souboru, ktery nema zadny kod
* opravena chyba zobrazeni bitoveho pole v okne Data (Watch)
* zakazano klonovani z okna inspektora, pokud je max. poctu inspektoru jiz dosazeno
* Zaveden soubor "HelpDoc.ini", ktery nese informace o napovednych souborech


Webmaker
* Nový plugin pro msoaic pro tvorbu a visualizaci web stránek

IECMan
* přidána podpora kopírování POU
* zabránění editace v režimu ladění

Graphmaker
* ošetření automatického přizpůsobení os pro extrémní hodnoty

SelectPLC
* Podpora angličtiny pro nastavení CIB jednotek
* Oprava povolovani tlacitek v ETH-UNI.
* Přidána podpora FOXTROT 1005
* Oprava generování struktur a dat pro op. panely pro centrálu K

verze 2.0.5                              19.12.2007
--------------------------------------------------------------------------------
SelectPLC
* podpora CIB
* podpora PLC Foxtrot
* podpora ID-14 pro Foxtrot
* oprava nastaveni OT-76xx
PanelSIM
* oprava inicializace
PanelMaker
* uprava generovani dat pro Foxtrot
* zakladani noveho panel generuje panle s datumem a casem
Graphmaker
* opraven access overrun na kruhovém bufferu vzorku
* rozšířena možnost minimálního rozsahu osy až 1e-10
* povolení možnosti spuštiní analyzátoru pro řady G,K,L
IECMan
* oprava zpracování ST direktiv se syntaktickou chybou
* oprava citlivosti na velikost písmen u operandu OR ST direktiv
* úprava online změn, pro UNI kanály
* omezení online změn nejen na jednu desku v jednom kroku, ale i na jeden kanál
* oprava hledání v instancích (doploování kódu u prominných FB)
* oprava filtrování mapy promenných
* vypnuti debug režimu poi přidání POU

verze 2.0.1                              20.09.2007
--------------------------------------------------------------------------------
* Úprava rychlosti překladu ST
* Přidání PLC Foxtrot do konfigurace
* Ladění programu přímo v okně editoru
* Úprava generování konf. souboru pro síť
* Oprava ukládání bázových adres pro ID-slave

IECMan
* oprava ztráty kontextu programů v případě přejmenování tasku
* funkčnost Ctrl+D a Ctrl+Space rozšířeno v těle POU i na bloky VAR
* opravena chyba při online změně, když byl první záznam v mapě registů kolize registrů
* upravena defaultní pozice dialogu na ScreenCenter
PIDMaker
* defaultní jméno PID změněno na PID_x (kde x = 1, 2, ...)
* upravena defaultní pozice dialogu na ScreenCenter
* oprava vykreslování malých grafů
Graphmaker
* opraveno zapadávání dialogu při odebírání průběhu
* opraven hazard při slučování os ze stejným rozsahem
* upravena defaultní pozice dialogu na ScreenCenter

verze 2.0                              19.03.2007
--------------------------------------------------------------------------------
* úprava všech doplňků pro podporu Mosaic verze 2.0
* přidán režim kanálu CSJ
* oprava zavírání PanelMakeru
* urychlení překladu ST


verze 1.9 RC9                            29.01.2007
--------------------------------------------------------------------------------
* odstranění duplicitních záznamů v IEC manažeru
* odstranění chyby v generování kódu PIDMakeru (některé kombinace nešlo přeložit)
* odstranění špatného zobrazení operandu instrukce
* možnost zobrazit přetypováné proměnné v GraphMakeru (např. WORD mujbyte)


verze 1.9 RC8                            15.12.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* detekce vnitřních proměnných maker při online změně
* možnost vynutit online změny při rozdílné mapě proměnných v programu na PC a v PLC


verze 1.9 RC7                            15.09.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* aliasy pro IO system lze nastavit jako {PUBLIC}
* nova verze knihovny RegoLib_V13_20060914.mlb


verze 1.9 RC6                            11.09.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* uprava generovani kanalu u TC700 na ramu cislo 4 a vice
* oprava importu a exportu promennych z/do IO nahledu
* přidány dialogy signalizující činnost při déle trvající operacích
* přidána možnost filtrovat proměnné v mapě registrů
* PIDMaker - možnost absolutního umístění generovaných zón


verze 1.9 RC5                            11.07.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* Uvodni podpora nemciny
* Nove graficke zadavani velikosti ramu
* Do rezimu MPC u TC700 a TC650 pridana volba pro pridani Broadcastu
* Pridana specialni funkce IC6704
* pridana knihovna RegoLib_V11_20060609.mlb
* pridana knihovna IRClib_V10_20060602.mlb
* vylepsena interactivita napovedy
* vylepsena podpora redundance
* lze ovlivnit umístění zón v paměti, pokud jsou hlavičky generovány v jazyce ST
* opravena asistence vkládání kódu pro členy struktur
* probarvení okna inspektora POU, pro lepší odlišení od okna editoru
* globální ovládání ochrany proti editaci souborů při ladění
* připojení po síti ethernet s volbou portu
 (pro připojení přes proxy a pro soft PLC)
* Úspornější způsob zobrazení bloků
* Opravené ladění bloků se vstupem/výstupem typu struktura

verze 1.9 RC3                            5.04.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* Vylepsena podpora ruskeho jazyka

verze 1.9 RC1                            21.04.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* oprava ztrat aliasu
* oprava volani napovedy
* modul CP7005
* Novy wizard pro vyber rady pri zakladani projektu
* Nove lze archivovat zdroje do PLC
* Podpora grafických jazyků
* Vylepšená logika vkládání POU do projektu GraphMaker
* Automatické přizpůsobování vertikálního měřítka podle aktuálních dat


verze 1.6.0                             28.03.2006
--------------------------------------------------------------------------------
* uprava inicializace modulu pro TC700
* nova generace helpu, vse v chm
* Uprava ve vypoctu u profibus zarizeni. Uprava pocitani masky pro bitarea.
* Opraveno přesunování bloků v semigrafickém panelu
* Opraveno nefunkční tlačítko mazání v semigrafickém panelu
* Opraveno zobrazení záporných časů v okně data

verze 1.5.13                            27.11.2005
--------------------------------------------------------------------------------
* uni rezim na ethernetu
* novy plugin pro zalohovani databoxu a registru
* Opraveno generovani struktury TAO_TC6
* Přidány jednotky u nastavení os PIDMaker
* Přidány jednotky u nastavení os IECMan
* Přidán filtr do výběru proměných z .mos
* Opravena funkce tlačítka na výběr proměnných

verze 1.5.12                             7.11.2005
--------------------------------------------------------------------------------
* Vylepšená podpora online programování PLC TC700
* Zrychlené vyvolání doplňování kódu ctrl+mezera
 (aktualizuje se jen při uložení souboru nebo aktivování okna IEC Manažeru)
* Drobné úpravy v nastavení konfigurace PLC
* Změna zobrazování hodnot v IO náhledu vzhledem k online změnám
* HW dokumentace rozdělena do dvou částí
* Oprava generování struktury TAO_TC6
* Oprava generování struktury pro OT-7652

verze 1.5.10                             26.09.2005
--------------------------------------------------------------------------------
* Optimalizace generování konfigurace
* Předěláno grafické znázornění a počítání rámů
* Přidány nové moduly
* Přidána řada TC650
* Plná podpora režimu PLC na ETH
* V nastavení kanálů podpora IP adresy brány
Simulátor PLC
* doplněna systémová konverze SCNV (ANY_TO_ANY)
* doplněna simulace procesoru řady G
* doplněna podpora on-line změn programu pro řady C a G
* přidaná simulace DataBoxu 1MB pro TC650
* ošetřena podmínka pro nastavovaní struktury pro podmínku trasování tak, aby se
 tato struktura bezpečné plnila při každé změně podmínky pro break
* doplněny funkce SETY a RESY pro IL překladač (instrukce S,R)
* upraveno pokládáni breaku z Mosaicu pro centrálu rady G
* úpravy pro ukládaní dat do reléových bufferu pro verzi G
* podpora online změn pro procesory řady C a G
IECMan
* vylepšení obnovení okna, zachovává vybraný uzel
* opraven výpočet velikosti booleovských polí
* vypuštěno procházení hardwarové konfigurace při každé změně
* vylepšena podpora vkládání kódu (ctrl+mezerník)
* opraveno vkládání VAR_INPUT/VAR_OUTPUT u funkčních bloků
* optimalizace řazení proměnných podle umístění paměti
* vylepšeno probarvení překrytých proměnných v mapě registrů
PIDMaker
* odstraněna chyba při nastavení trojstavového výstupu u PID se zvoleným typem analogového výstupu jiným než "Výstup na 8 bitový D/A převodník"
* opravena chyba při spuštění více PID se simulovanými soustavami

verze 1.5.7                              9.02.2005
--------------------------------------------------------------------------------
* Nový nápovědný systém
* Vylepšená podpora angličtiny
* V PanelMakeru úprava generování flow tabulek
PIDMaker
* opraven hazard s přístupem do uvolněné paměti
* opraveno nastavení remanentních registru
* opraven u PIDA zbytečný zápis do DUMMY
* opravena vazba tlačítka PIDA na reálnou hodnotu TAFF
* opraveno prohozené UH, UC v definicích v jazyce ST
IEC Manažer
* načtení proměnných i z neuložených souborů .mos
* odstraněno __instance__ z built-in funkcí
* opravena aktualizace při vyjmutí souboru
* opravena práce s tagMxSubrangeDescription ** Ranges
* vylepšeny informace o funkcích
* zakázáno smazání posledního tásku
* přidáno smazání instancí programů společne s táskem
* přejmenování program dokáže upravit i jeho instance
Graphmaker
* opravena chyba s přístupem do uvolněné paměti

verze 1.5.3                             11.11.2004
--------------------------------------------------------------------------------
* Při generování konfigurace použito klíčové slovo _REMANZONE_
* Režim profibus DP
* Možnost připojení zařízení pomocí CANopen
* Mapa uživatelských registrů poskytuje náhled kromě zóny %R i do zón %X, %Y, %S
* Struktury pro PID a PIDA lze pomocí PIDmakeru definovat i v jazyku ST


verze 1.5.0                             13. 9.2004
--------------------------------------------------------------------------------
* GraphMaker korektně zobrazuje přetypované proměné na typ BOOL
* GraphMaker umožňuje výběr symbolických proměnných ze seznamu
* Nově inspektor programových organizačních jednotek jazyka ST

verze 1.4.1                             19.04.2004
--------------------------------------------------------------------------------
* Mapa uživatelských registru - poskytuje základní náhled do obsazení reg. %R
* IO náhled lze dokovat
* Modul IC-7702

verze 1.4.xx                             6.02.2004
--------------------------------------------------------------------------------
* Komunikace s PLC-TC7000 pomocí USB
* PanelMaker obsahuje podporu MemoBoxu
* PanelMaker obsahuje podporu float + offset na proměnnou ==> lze i %S
* Do PanelSIM přidaná automatická inicializace panelu
* IO náhled obsahuje fixace, automatický RUN
* Export / import aliasu proměnných Excel a CSV
* PIDMaker v plné verzi podporuje až 128 regulačních smyček
* Podpora vkládání kódu při editaci ST (ctrl + j, ctrl + mezera)
* IEC manažer podporuje nově knihovny
* IEC manažer umožňuje měnit pořadí programů v rámci ůlohy
* Podpora konstrukce VAR_EXTERNAL na globální úrovni
* Graphmaker obsahuje novou funkci přizpůsobit dle viditelných dat
* Asistent převodu kódu pro 32 bitový instrukční model

verze 1.3.xx                             21.03.2003
--------------------------------------------------------------------------------
* Novy plug-in GraphMaker.dll
* Anglická mutace
* Kompilátor ST dle IEC-1131
* PLC TC700
* Připojeni PLC pomoci Ethernetu

verze 1.0.xx                             xx.xx.2002
--------------------------------------------------------------------------------
* Opraveno generování speciálních vstupu pro TC600
* Do simulátoru panelu přidaná miniatura
* Nové podpora USI TerID0x a podpora pro PanelTool
* Novy plug-in PIDMaker.dll

verze 1.0.36                             25.01.2002
--------------------------------------------------------------------------------
* opravena inicializační tabulka pro GT-41
* vylepšeno ukládání otevřených souborů
* vylepšeno ovládání umístění proměnných pro jednotky PLC NS950
* Alt+0 jako samostatné okno


verze 1.0.35                             21.12.2001
--------------------------------------------------------------------------------
* lepší čistění z registrů při odinstalování modulů
* opraveno uvolňování simulátoru panelu pro WinNT
* simulátor panelu lze dokovat
* opraveno generování konfigurace pro TC6xx, TC5xx, TR2xx, TR3xx
* při tvorbě sítě zrušen popis ID-07 a ID-08 přímo v obrázku
* v nastavení sítě pro režimy PLC, MAS opravena funkčnost nápovědy
* doplněna kontrola verzí plugin modulů a jádra Mosaic
* doplněna simulace CNV instrukce pro systémy TC400/500/600 a TR050/200/300
* opravena simulace instruce PID
* instrukce v simulátoru zkontrolovány sadou testů pro centrální jednotky
* upravena komunikace s reálným PLC, odstraněny problémy vznikající na W2000


verze 1.0.33                             05.11.2001
--------------------------------------------------------------------------------
* opravena chyba při kopírování bloků přes clipboard Windows
* doplněno okno Panel (xPRO like) s možností zobrazovat panely *.pan
 vytvořené v prostředí xPRO
* doplněno rozpoznávání jednotek SC-11, CD-0x, UX-52, GT-41 při načítání
 HW konfigurace z PLC
* opraveno generování inicializační tabulky pro IT-06
* doplněna funkce TRACE (F4) pro simulovaný PLC
* kompilátor xPRO umožňuje zadávat stejná symbolická jména pro položky
 ve strukturách
* podpora HW klíče (hinstall.exe) nahrazena novejší verzí, která nekoliduje
 s původní podporou pro program xPRO

verze 1.0.31                             10.09.2001
--------------------------------------------------------------------------------
* doplněn simulátor panelu ID-07/08/TC500
* přepracován plugin pro vytváření sítí PLC
* do manažeru projektu doplněn uzel Informace o HW
*

verze 1.0.23                             27.04.2001
--------------------------------------------------------------------------------
* do manažeru projektu | HW | HW konfigurace přidaná konfigurace pro TR050,
 TR200 a TR300
* do manažeru projektu doplněn uzel Dokumentace a přidána možnost uložit
 HW konfiguraci do textového souboru (viz manažer projektu | HW Info)
* ošetřeno zadávání hesla pro systémy Tecoreg
* doplněno okno PLC | HW konfigurace
* opravena instrukce ROL a ROR v simulátoru PLC
* opraveno zobrazení v okně paměť pro DataBox a adresy větší než 64 Kb
* zvýšena priorita komunikačního threadu (pro komunikaci s reálným PLC)
* opraven zápis a čtení z DataBoxu v simulaci (instrukce WDb, RDB)


verze 1.0.15                             10.04.2001
--------------------------------------------------------------------------------
* úvodní verze uvolněná pro Ampér 2001