TECO - Automatizace - Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Platnost od 1. prosince 2023

Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny dodávky výrobků a zboží firmy Teco a. s. dle přijatých objednávek včetně subdodávek v rámci příslušné smlouvy o dílo. Závazky z vykonávání činnosti nebo montáže zboží se řídí individuálními smlouvami o dílo.

1. Objednávka

 1. Objednávky jsou přijímány přednostně přes B2B shop, který je po registraci a založení účtu dostupný jako rozšířená funkčnost online katalogu. Výjimečně v oddůvodněných případech písemně poštou nebo e-mailem. Telefonické objednávky jsou pouze orientační nejsou závazné a nelze na ně uplatnit reklamaci neshody ve specifikaci výrobků. Dodatečná písemná objednávka je vždy vyžadována.
 2. Objednávka musí obsahovat adresu odběratele, adresu příjemce, IČO, DIČ, bankovní spojení, způsob dopravy, identifikaci související nabídky.
 3. Standardní obchodní smlouva je dána objednávkou odběratele a potvrzením přijetí této objednávky ze strany dodavatele. Pro zvláštní podmínky je možno sepsat kupní smlouvu.
 4. Ostatní vztahy, které nejsou uvedeny zde nebo ve smlouvě, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn (dále jen OZ) zejména pak § 2079-§ 2127. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí obchodní dokumentace (§ 2087 OZ) a je povinností každé osoby, na kterou přechází vlastnictví zboží, seznámit se s nimi.

2. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta je konkretizována v online katalogu a v ceníku v položce Dostupnost. Může se průběžně měnit v závislosti na aktuálním stavu logistiky subdodávek a každý případ je třeba přes B2B eshop ověřit případně si nechat potvrdit.
 2. Dodací lhůta uvedená v písemném (pdf) potvrzení na B2B shopu v každém případě zůstává orientační. Její nedodržení není podstatným porušením obchodního vztahu.
 3. Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní specifikaci v potvrzené objednávce (smlouvě) nebo kupující je v prodlení se svými závazky nutnými pro kompletaci dodávky. Dodavatel má právo účtovat nutné náklady spojené se změnou specifikace.
 4. Dnem plnění je datum osobního převzetí nebo předání zboží prvnímu přepravci.
 5. Místem plnění je sídlo výrobce, (EXW - Incoterms). Předáním zboží kupujícímu v sídle výrobce nebo prvnímu přepravci dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

3. Ceny a platební podmínky

 1. Ceny jsou smluvní a v ceníku jsou uvedené v Kč bez DPH, EXW. Dopravu, pojištění a balení hradí odběratel.
 2. Splatnost faktur je 14 dní. Při prvních dodávkách je zboží dodáno po zaplacení proforma faktury. Zaplacením je míněn uskutečněný převod na účet dodavatele nebo platba v hotovosti.
 3. V případě platební nekázně za minulé období se přechází na proforma fakturu a dodávku až po jejím 100% zaplacení.
 4. Při sjednané prodloužené splatnosti nad 14 dní je účtován příplatek: 30 dnů: 1%, 45 dnů: 2% z ceny dodávky.
 5. Při nedodržení lhůty splatnosti dodavatel vystaví sankční fakturu ve výši 0.05 %/den.
 6. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele do úplného zaplacení kupní ceny.

4. Záruční podmínky

 1. Dodavatel poskytuje kupujícímu na zboží záruku 36 měsíců ode dne prodeje, pokud na záručním listu není uvedeno jinak. Po tuto dobu garantuje, že vlastnosti výrobků odpovídají technické dokumentaci.
 2. Záruka nepřechází na třetí osobu.
 3. Na zboží od ostatních výrobců a dodavatelů se vztahují záruční doby a podmínky těchto výrobců a dodavatelů.
 4. Výrobce zabezpečuje servis na vlastní výrobky po dobu 10 let ode dne dodání. Servisní zásah a odstranění vady je shodné u záručního i pozáručního servisu. Pozáruční servis je placený.
 5. Záruční doba počíná běžet dnem dodání dle dodacího listu nebo od data prodeje na záručním listu.
 6. Záruka se vztahuje na závady způsobené zpracováním, materiálem použitým ve výrobku a na firmware, který je ve výrobku zabudován v okamžiku plnění. Jiné nároky na záruční opravu závad, které nevznikly na zboží samotném, jsou vyloučeny.
 7. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo bleskem, kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez (především přepětím), nehodou, nesprávným použitím výrobku, mechanickým poškozením. Nevztahuje se na poškození vzniklá nevhodnou dopravou, na poškození při neodborné instalaci, nastavení, opravě nebo modifikaci, na vady vzniklé přirozeným opotřebením a na jistící zařízení a prvky, jejichž smyslem je porušit se nebo zničit se při nedodržení provozních podmínek.
 8. Záruka se nevztahuje na závady a škody vzniklé použitím nesprávného aplikačního programu, ztrátou dat, instalací podle nevyhovujícího projektu, chybným uvedením do provozu nebo provozováním v rozporu s dodanou dokumentací a platnými bezpečnostními předpisy.
 9. Záruka zaniká, jestliže bez předchozího souhlasu dodavatele byla vyměněna jakákoliv část výrobku za jinou nebo bude-li opravován osobou, která není autorizována výrobcem. Záruka zaniká, pokud byly porušeny prvky sloužící ke zjištění neodborné demontáže (plomby apod.) a byly poškozeny nebo pozměněny identifikační prvky výrobku nebo údaje v záručním listu.
 10. Baterie jako spotřební zboží jsou vyňaty ze základní záruční lhůty a výrobce na ně poskytuje pouze omezenou záruku 6 měsíců.

5. Reklamační podmínky

 1. Dodavatel provede v záruční době bezplatné odstranění vady, pokud jsou splněny podmínky pro uznání záruky.
 2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout. Všechny zjištěné vady stejně jako vady, které se projevily později, a vady vzniklé během záruční doby, je kupující povinen reklamovat u dodavatele ihned poté, kdy byly vady zjištěny.
 3. Způsoby ohlášení závady resp. objednávka opravy jsou pro záruční opravu (reklamace) nebo pozáruční opravu shodné.
 4. Nedílnou součástí ohlášení závady resp. objednávky opravy je vyplněný Protokol o reklamaci/servisu s popisem závady a jeho zaslání na oddělení Opravy a reklamace s výrobkem nebo na e-mail: reklamace@tecomat.cz.
 5. Objednávku opravy lze výjimečně provést i telefonicky či osobně. Dodatečná písemná objednávka musí být doručena v nejkratší možné době. Pokud zaslána nebude, servisní zásah je fakturován v plné výši.
 6. Standardní servis v místě výrobce (záruční a pozáruční): Opravy jsou přijímány v pracovních dnech od 6 do 14 hod. Opravy přijaté po 14 hodině budou vyřizovány nejdříve následující pracovní den.
 7. Servis na počkání v sídle dodavatele je prováděn pouze po předchozí domluvě a po zaplacení expresního příplatku, viz:- Ceník servisních prací a oprav.
 8. Smluvní servis: Dobu servisního zásahu, dostupnost náhradních dílů a další konkrétní podmínky mohou být sjednány v individuální servisní smlouvě.
 9. Pokud kupující nahlásí jako záruční závadu, na kterou se záruka nevztahuje, budou účtovány všechny náklady vzniklé v souvislosti s takovým servisním zásahem jako u pozáruční opravy.

6. Zápůjčka po dobu opravy

 1. Výrobce dle svého uvážení zapůjčí v rámci záručního i pozáručního servisu po písemném objednání náhradní díl po dobu opravy tak, aby byla zajištěna plynulost provozu řízené technologie. Musí však být prověřena technická způsobilost žadatele výměnu náhradního dílu provést. Tento druh zápůjčky není vymahatelný
 2. Pokud do 14 dnů od zaslání náhradního dílu neobdrží výrobce poškozený díl k opravě nebo naopak po opravě zapůjčený náhradní díl, bude zákazníkovi fakturována částka ve výši ceníkové ceny náhradního dílu. Tuto fakturu nelze stornovat!

Ing. Jaromír Klaban
ředitel společnosti


Smluvní podmínky služby TecoRoute [PDF, 284kB]

Smluvní podmínky obsahují mj.

 • Registraci účtu zákazníka a zahájení poskytování služby
 • Podmínky provozování služby TecoRoute
 • Práva a povinnosti zákazníka
 • Práva apovinnosti poskytovatele
 • Cena za služby a platební podmínky
 • Zánik smluvního vztahu
 • Doporučení