TECO - Automatizace - Detail

 

Diplomové práce

Popis reference

Diplomové práce a bakalářské práce na ČVUT Praha

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB:

DP Hrušťák David Laboratorní úlohy pro model inteligentního domu Praha, 2012
DP Kopal Martin Pomůcka pro názornou výuku regulace Praha, 2012
DP Andrejco Michal Model-Based Design pro programovatelné automaty Praha, 2011
DP Pupák Radek Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC Praha, 2011
BP Kment Jan Algoritmy a PLC pro inteligentní domy Praha, 2011
DP Filip Eduard Řízení inteligentního domu Praha, 2010
DP Šiška Matěj Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu Praha, 2010
DP Hájíček Tomáš Systémy pro řízení inteligentních domů Praha, 2009
BP Chalupa Adam Inovace inteligentního řízení rodinného domu Praha, 2009
DP Jeřábek Lukáš Vývoj HW a SW převodníku do skenovaní hlavice čidel Praha, 2009
DP Malý Jan Převodník OpenTherm (pro připojení kotlů s řízením OpenTherm k systémům Tecomat) Praha, 2009
BP Kosina Ondřej Návrh meteorologické stanice s PLC Praha, 2009
BP Reichl Miroslav Výukový model tepelné soustavy v programu PLC a SCADA Praha, 2009
BP Smíšek Jan Návrh inteligentního řízení novostavby rodinného domu Praha, 2009
BP Michalko Ján Klimatizační jednotky fan coil a jejich řízení s PLC Praha, 2009
BP Trungel Jan Výukový model pro inuitivní výuku regulace se systémy PLC Praha, 2009
BP Kopal Martin Výukový model regulované soustavy se systémy PLC a SCADA Praha, 2009
BP Zvolánek Michal Inteligentní řízení a zabezpečení domů s využitím informačních a komunikačních technologií Praha, 2008
BP Andrejco Michal Sada pro dlouhodobé měření a zviditelnění procesů ve vytápěných prostorech Praha, 2008
BP Cicvárek Martin Knihovna funkčních bloků pro analýzu tvaru a predikci průběhu číslicových signálů v PLC Praha, 2008
BP Mezihorák Martin Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad Praha, 2008
DP Fencl Tomáš Algoritmus vícerozměrového regulátoru Praha, 2005
DP Kurka Lukáš Aplikace umělé inteligence v PLC Praha, 2005
DP Šibrava Filip Fuzzy řízení modelu technologického procesu Praha, 2005

Diplomové práce a bakalářské práce na TUL

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

BP Kužela Mila Využití SoftPLC při řízení fyzikálních modelů Liberec, 2011
BP Kosek Michal Model virtuálního stroje s možností připojení do sítě EPSNET Liberec, 2009
BP Matějka Mila TC 700 jako server pro obsluhu modelové železnice Liberec, 2008
BP Kalina Tomá Řízené větrání učebny TK3 Liberec, 2008
DP Kozderka Ja Prediktivní algoritmus pro PLC Tecomat a aplikace v praxi Liberec, 2004
DP Kobosil Josef Stavový regulátor pro řídící systém PLC TECOMAT Liberec, 2003
DP Brát Martin Programové řešení připojení CAN modulů k PLC TECOMAT Liberec, 2000

Diplomové práce a bakalářské práce na ČZU Praha

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

BP Burda Tomáš Použití kompaktních PLC (PA) k měřicím aplikacím Praha, 2012

Diplomové práce a bakalářské práce na VUT Brno

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

BP Baudyš Adam INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace Brno, 2011
DP Dufek Ladislav Ovládání elektronických systémů přes webové rozhraní Brno, 2011
DP Tesař Radek INELS JAKO BUILDING MANAGEMENT SYSTEM S VYUŽITÍM FOXTROT Brno, 2010
DP Haluza Miroslav Klasická versus inteligentní elektroinstalace Brno, 2010
DP Jorda Martin EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST SYSTÉMOVÉ ELEKTROINSTALACE Brno, 2009
DP Machů Petr Možnosti využití bezdrátových modulů pro sběr dat Brno, 2009
DP Bursík Miroslav PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ PRO MODELOVÁNÍ AUTOMATIZACNÍCH ÚLOH Brno, 2008
BK Bc. Miloslav Kotík Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídicí systém inteligentního domu Brno, 2015
BK Bc. Michael Novák Řízené osvětlování a stínění v inteligentním domě Brno, 2015
BK Bc. Marek Račuch Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu Brno, 2015
DP Ing. Luděk Tesař Integrované projektování chytrého domu, budovy Brno, 2015
DP Ing. Michal Hubálek Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management Systém Brno, 2015
DP Ing. Jiří Pavlíček Vizualizace a vzdálené řízení systémové elektroinstalace Foxtrot s rozhraním DALI Brno, 2015

Diplomové práce a bakalářské práce na ZČU Plzeň

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

BP Komradin Jan Nasazení PLC v elektrotechnice  Plzeň, 2010

Diplomové práce a bakalářské práce na UTB Zlín

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

DP Ondřej Vrzal Sekvenční řízení modelu výtahu programovatelným automatem Tématem této práce je návrh a následná konstrukce modelu výtahu pro potřeby výuky programovatelných automatů a také návrh programu dle normy IEC 61 131-3 pro ovládání tohoto modelu. Práce ve své první části obsahuje literární rešerši na téma sekvenční řízení se zaměřením na ovládání výtahu. Druhá část pak popisuje model a způsob jeho provedení a dále pak samotný program pro ovládání. Model je řízen programovatelným automatem řady Foxtrot od české firmy Teco a.s. Zlín. 2010
BP Jan Kolek Moduly pro programovací systém MOSAIC simulující reálné modely připojené k PLC Tecomat Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci softwarové knihovny simulačních modelů sloužící jako plně funkční náhrada reálných modelů používaných v laboratoři při výuce. Knihovna modelů může být využita například doma bez nutnosti mít připojené PLC a reálný model. Knihovna modelů je vytvořena v programovacím systému MOSAIC a určena pro PLC TECOMAT od firmy TECO. Knihovna obsahuje softwarové moduly reálných modelů mísící jednotky, pračky, hydraulické posunové jednotky, autoklávu a nápojového automatu. Zlín, 2009
DP Martin Krajča Model reálného zařízení realizovaný na bázi mikropočítače ATmega16 Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modelu reálného zařízení na bázi mikropočítače ATmega16. Model umožňuje simulovat naprogramované reálné zařízení, jenž následně můžeme řídit prostřednictvím programovatelných automatů SAIA a TECO. Model reálného zařízení je navržen jako univerzální snadno rozšiřitelný modul. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, která popisuje použité hardwarové a softwarové vybavení a praktickou část, která popisuje návrh desek plošných spojů a návrh programů pro ATmega16, PLC SAIA a PLC TECO. Zlín, 2007
BP Martin Sobolík Nové laboratorní úlohy pro předmět
Programovatelné automaty
První část popisuje propojení operátorského panelu ID-07 s PLC Teco Tecomat 600. V další části se práce věnuje propojení operátorského panelu PCD7.D230 od firmy SAIA s PLC PCD2.M110 taktéž od firmy SAIA. Práce se zabývá i využitím integrovaného web serveru PCD3.M5540, který umožňuje řízení pomocí protokolu http. Poslední kapitola popisuje možnosti propojení PLC do sítě. Na všechny tyto případy jsou vypracovány základní laboratorní úlohy. Zlín, 2007
DP Martin Sobolík Realizace řídicího systému pro umělou líheň bažantů Cílem této práce bylo navrhnout a plně realizovat řídicí systém pro umělou líheň bažantů v Míškovicích u Holešova, která se skládá z pěti jednotek předlíhní a pěti jednotek dolíhní. Dále bylo nutné zajistit možnost vzdálené správy přes Internet a v případě poruchy možnost signalizace pomocí GSM modulu na definovaná mobilní čísla Zlín, 2009
BP Stanislav Zavadi Využití inteligentního systému INELS v BP Práce pojednává o úvodu do problematiky inteligentních systémů v bezpečnostním průmyslu, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé topologie sítí, komunikační sběrnice nebo typy komunikačních médií. Následně je zde charakteristika systému INELS s jeho prvky. Hlavním cílem práce je zjištění využitelnosti inteligentního systému INELS, jeho technologické a technické vybavení se zaměřením na bezpečnostní průmysl. Zlín, 2010
BP Jan Drahotuský Model reálného zařízení realizovaný mikropočítačem ATMEL Práce pojednává o tvorbě modelu reálného zařízení, které lze řídit pomocí programovatelného automatu PLC. Model bude řešen pomocí mikropočítačem Atmel, který lze programovat pomocí vyššího programovacího jazyku např. C++. Model je navržen tak, aby byl snadno rozšiřitelný, nebo změnitelný. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá fyzickým i programovým vybavením, které byly při práci použity. Obsahuje tedy popis návrhu plošného spoje, popis programování mikropočítače, popis programování automatu PLC a hardwarem s tím spojeným. Zlín, 2010
BP Peter Januška Příprava laboratorních úloh do předmětu Programovatelné automaty Teoretická časť práce objasňuje čitateľovi pojmy týkajúce sa SCADA systémov. Ponúka pohľad na históriu a vývoj SCADA systémov, rôzne spôsoby architektúr a možnosti v použití odlišných komunikačných štandardov a protokolov. Pojednáva o HMI a popisuje programové vybavenie tvorby aplikácii. Praktická časť sa zaoberá prácou v Control Web 6. Obsahuje krátku užívateľskú príručku k prostrediu a niekoľko ukážkových aplikácií so zameraním na komunikáciu a tvorbu distribuovaných aplikácií, s dôrazom na optimálny návrh z pohľadu zaťaženia procesora a komunikačného systému. Zlín, 2010
DP Josef Bečička Návrh měření průtoku a parametrů odpadních vod Čištění vody a její požadovaná jakost je nejdůležitějším kritériem z mnoha faktorů, které je nutné dodržovat. Na základě těchto kriterií se ve své teoretické části zaměřuji na principy čištění odpadních vod a vypracování hlavních hledisek návrhu systému měření průtoku a kvality odpadních vod a to z ekonomického a ekologického hlediska. V praktické části jsem se již zaměřil na konkrétní návrh řešení systému monitorování a řízení průtoku odpadních vod, komunikační brány v protokolu TCP/IP, SCADA systému včetně návrhu komunikace a řízení. Zlín 2009
DP Roman Velký Projektové řešení laboratoře výuky prvků inteligentní elektroinstalace Tato diplomová práce se zabývá návrhem začlenění prvků inteligentní elektroinstalace do výuky odborného výcviku učebních oborů Elektrikář na Střední průmyslové škole polytechnické - Centrum odborné přípravy Zlín. Práce objasní rozdíly mezi klasickou elektroinstalací a instalací s použitím inteligentních prvků, dále navrhne řešení odborné učebny a cvičných trenažérů. Celá práce bude zakončena projektem této nové učebny pro výuku inteligentních systémů včetně výkresové dokumentace a rozpočtu. Zlín, 2010
DP Petr Juříček Modernizace jednokomorových líhní OBO-075 Cílem této diplomové práce bylo modernizovat dnes již technicky zastaralé automatické líhně určené pro umělé líhnutí kuřat bažantů. Modernizace spočívá v návrhu a realizaci moderního číslicového řídicího systému (PLC) doplněného vhodnými senzory a akčními členy pro udržování optimálních životních podmínek uvnitř líhně. Zlín, 2009
DP Petr Hrbáček Inteligentní RD III. Diplomová práce se zabývá inteligentními systémy v tzv. nízkoenergetických domech, které umožňují vytvořit komfortní a moderní bydlení s nízkými provozními náklady. Jedná se o aplikaci informačních technologií pro monitorování a řízení systémů v objektu. Popisuje požadavky, které jsou kladeny na nízkoenergetické domy z hlediska energetické náročnosti. Tyto systémy se stávají stále rozšířenějšími, jelikož výrazně šetří energii, umožňují řízení celého systému na dálku a zpříjemňují bydlení. Zlín, 2010
DP Petr Hrbáček Inteligentní rodinný dům IV Cílem této diplomové práce je návrh inteligentního rodinného domu a jeho systémů. Práce se skládá z několika částí. Teoretická část se zabývá energeticky úspornými budovami, jejich vnitřním prostředím, způsoby získávání energie z obnovitelných zdrojů, možnostmi řízení a komunikace systémů v budově včetně jejich monitorování. Praktická část obsahuje návrh konkrétních systémů rodinného domu, jejich řízení systémem Xcomfort a vzdálené ovládání domu prostřednictvím SCADA systému přes Internet a GSM. Zlín, 2010
DP Tomáš Marek Návrh inteligentního rodinného domu pomocí systému INELS Práce je věnována oblasti inteligentní systémů, které se používají nebo budou v budoucnu používat jako součást rodinných a panelových domů, bytů, průmyslových budov nebo hal. Jde o moderní využití informačních technologií v oblasti senzorů a akčních členů. Tyto systémy pak zjednodušují práci lidem uvnitř objektů. Přinášejí určitý komfort, jednoduché ovládání, monitorování všech zařízení pomocí jednoduchého vizuálního rozhraní a také zabezpečují. Zlín, 2009

Diplomové práce a bakalářské práce na VŠB Ostrava

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo zmiňují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

DP Stařík Martin Univerzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s bezdrátovým přenosem dat Ostrava, 2011
DP Kozák Petr Vlastnosti a využití PLC v laboratorních úlohách sekvenčního řízení Ostrava, 2010
DP Drška Radim Řídicí a vizualizační systém pro laboratorní instalaci určenou k modelování geotermických procesů Ostrava, 2010
DP Václav Hrabal Dvoustupňová regulace biologické aktivace čistírny odpadních vod Ostrava, 2009
BP Šajtar Libor Průmyslové automaty TECOMAT v laboratorních úlohách Ostrava, 2008
BP Gutek Tomáš Průmyslové regulátory TECOREG v laboratorních úlohách Ostrava, 2008
DP Ivana Kvapilová Programovatelný automat TECOMAT Ostrava, 2011
DP Slanina Zdeněk Řízení přístupového systému s čipovými identifikačními kartami pomocí PLC Tecomat TC 500 a vizualizačního prostředí ControlWeb Ostrava, 2000
DP Tichý Jiří Návrh řízení dopravních cest v silu pomocí progamovatelného automatu Tecomat NS 950 Ostrava, 2000

Diplomové práce a bakalářské práce na UP Pardubice

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo citují systém Tecomat, Foxtrot, Mosaic nebo sběrnici CIB

DP Gürtler Oto Modul spojitého řízení otáček ventilátoru s jednofázovým asynchronním motorem Pardubice, 2011
BP Appl Daniel Nádražní služby poskytované nevidomým Pardubice, 2008
DP Šimánek Jiří Návrh modelového zařízení ústředního ovládání napájecích stanic Pardubice, 2003
VP Musil Michal Možnosti řešení řídícího a měřícího systému pro zkušební stav železničních dvojkolí Pardubice 1998

Diplomové práce a bakalářské práce na Technické univerzitě Gheorghe Asachi v Iaşi - Rumunsko

Výběr z diplomových a bakalářských prací, které využívají nebo citují systémy Tecomat, Foxtrot, Mosaic, Reliance nebo sběrnici CIB

DP Lungu Alexandru Systém pro monitorování a ukládání technologických dat (v rumunštině) Iaşi, 2012

BP - Bakalářská práce
DP - Diplomová práce
VP - Výzkumná práce

Služby a použité technologie