TECO - Automatizace - Mosaic - Přehled cca 560 funkcí a funkčních bloků

 

Mosaic - Přehled cca 560 funkcí a funkčních bloků

Systémová knihovna: AstroLib_V11_20110109
DegreesToAngle Převede stupně/minuty/sekundy na úhel v radiánech
AngleToDegrees Převede úhel v radiánech na stupně/minuty/sekundy
SunTime Výpočet času východu a západu slunce
SunDeclination Úhel sevřený spojnicí "země-slunce" a rovinou světového rovníku
SunHeightAboveHorizon Úhel sevřený rovinou horizontu a směrem "pozorovatel-slunce"
SunAzimuth Úhel sevřený směrem "jih-sever" a průmětem směru "pozorovatel-slunce" do roviny horizontu
Systémová knihovna: BacNetLib_V15_20141025 
BACNET_CONSOLE_ENABLE Povolit ovládání z BACnet konzole
BACNET_CONSOLE_DISABLE Povolit ovládání z BACnet konzole
BACNET_CONSOLE_IS_ENABLED Vrátí TRUE pokud je povoleno ovládání z BACnet konzole
BACNET_GET_ID_NUMBER Vrátí BACnet identification number
BACNET_SET_ID_NUMBER Nastaví BACnet identification number
BACNET_TYP_FB_BI Funkční blok pro BACnet objekt BINARY_INPUT
BACNET_TYP_FB_BO Funkční blok pro BACnet objekt BINARY_OUTPUT
BACNET_TYP_FB_BV Funkční blok pro BACnet objekt BINARY_VALUE
BACNET_TYP_FB_AI Funkční blok pro BACnet objekt ANALOG_INPUT
BACNET_TYP_FB_AO Funkční blok pro BACnet objekt ANALOG_OUTPUT
BACNET_TYP_FB_AV Funkční blok pro BACnet objekt ANALOG_VALUE
Systémová knihovna: BuildingLib_V13_20140707 
DMA1 Jednotlacitkovy Stmivac
SCA1 Schodistovy automat se signalizaci pred vypnutim
SCA2 Schodistovy automat se stmivanim
SBC1 Zaluziove/Roletove Ovladani 1
MFT1 Jednourovnovy Termostat
MFT2 Dvourovnovy Termostat
MFT3 Diferencni Termostat
MFT4 Termostat S Mrtvou Zonou
PWM Pulsne sirkova modulace
Systémová knihovna: CanvasLib_V16_20141216 
GC_DataLen vrací počet bytů uložených v grafickém bufferu kreslícího plátna
GC_Begin začátek kreslení, vynuluje buffer a odemkne jej pro zápis
GC_End Konec kreslení, zamkne buffer pro zápis a povolí jeho vykreslení.
GC_MacroBegin Funkce označuje začátek bloku grafických operací, které lze potom opakovaně spouštět jako makro.
GC_MacroEnd Funkce označuje konec definice makra.
GC_MacroRun Funkce spustí předem nadefinované makro.
GC_SetLineWidth Funkce nastavuje šířku čáry v pixelech.
GC_SetLineStyle Funkce nastavuje styl čáry, jejího zakončení a napojení.
GC_SetFillStyle Funkce nastavuje styl výplně.
GC_SetFgColor Funkce nastavuje barvu čar a písma (popředí).
GC_SetBgColor Funkce nastavuje barvu výplně (pozadí).
GC_SetTextSize Funkce nastavuje výšku písma v pixelech.
GC_SetTextStyle Funkce umožňuje změnit styl písma, zarovnání řádek ve víceřádkovém textu a způsob umístění textu vzhledem k souřadnici, od které se má text vykreslit.
GC_SetGradientStyle Funkce nastavuje barvy a styl barevného přechodu (gradientu).
GC_SetOrigin Funkce přesune počátek souřadnic (bod 0, 0) na pozici kreslicího pera. Všechny souřadnice jsou potom chápány relativně k této pozici.
GC_ResetOrigin Funkce přesune počátek souřadnic do levého horního rohu kreslicí plochy.
GC_SetVirtSize Funkce nastaví rozměr virtuální kreslicí plochy.
GC_MoveTo Funkce mění pozici kreslicího pera (bez kreslení).
GC_Move Funkce mění pozice kreslicího pera relativně k původnímu umístění (bez kreslení).
GC_Point Funkce vykreslí bod na zadaných souřadnicích. Na stejné souřadnice nastaví i pozici kreslícího pera.
GC_LineTo Funkce kreslí čáru od současné pozice kreslicího pera do bodu zadaného souřadnicemi. Pozice kreslicího pera se přesune do koncového bodu čáry.
GC_Line Funkce vykreslí čáru mezi dvěma body. Pozice kreslicího pera se přesune do koncového bodu čáry.
GC_Box Vykreslí obdélník.
GC_CBox Vykreslí obdélník se středem na pozici kreslícího pera.
GC_RoundBox Vykreslí obdélník se zakulacenými rohy.
GC_CRoundBox Vykreslí obdélník se zakulacenými rohy se středem na pozici kreslícího pera.
GC_Polygon4 Vykreslí čtyřúhelník zadaný čtyřmi body.
GC_Polygon Vykreslí mnohoúhelník. Souřadnice jednotlivých bodů se přidávají pomocí funkce GC_AddPoint.
GC_PolygonArray Vykreslí mnohoúhelník. Souřadnice jednotlivých bodů se předávají jako pole.
GC_Arc Funkce nakreslí oblouk / eliptickou výseč. Pozice kreslicího pera se přesune do středu.
GC_CArc Funkce nakreslí oblouk / eliptickou výseč se středem na pozici kreslícího pera.
GC_Circle Funkce nakreslí kružnici. Pozice kreslicího pera se přesune do středu.
GC_CCircle Funkce nakreslí kružnici se středem na pozici kreslícího pera.
GC_CPolygon4 Funkce vykreslí čtyřúhelník zadaný čtyřmi body kolem pozice kreslicího pera natočený o úhel kreslicího pera.
GC_CPolygon Funkce nakreslí mnohoúhelník kolem pozice kreslicího pera natočený o úhel kreslicího pera.
GC_CPolygonArray Funkce nakreslí mnohoúhelník kolem pozice kreslicího pera natočený o úhel kreslicího pera.
GC_AddPoint Funkce slouží pro přidání souřadnic jednotlivých bodů polygonu, používá se po funkcích GC_CPolygon a GC_Polygon.
GC_WriteText Funkce vypíše text od pozice kreslicího pera. Text může být i víceřádkový, jednotlivé řádky se oddělují znakem $n.
GC_CWriteText Funkce vypíše text centrovaný kolem pozice kreslicího pera. Text může být i víceřádkový, jednotlivé řádky se oddělují znakem $n.
GC_Image Funkce zobrazí obrázek, levý horní roh bude umístěn na pozici kreslicího pera. Pozice kreslicího pera se přesune do středu obrázku.
GC_CImage Funkce zobrazí obrázek vystředěný na pozici kreslicího pera. Pozice kreslícího pera se nemění.
GC_Heading Funkce nastavuje úhel kreslicího pera ve stupních. Hodnota 0 odpovídá směru doprava, hodnota 90 směru dolů.
GC_Turn Funkce pootočí úhel kreslicího pera o hodnotu zadanou ve stupních. Kladné hodnoty otáčí perem ve směru hodinových ručiček, záporné v proti směru.
GC_LineFwd Funkce vykreslí čáru zadané délky od pozice kreslicího pera pod úhlem kreslicího pera. Pozice kreslicího pera se přesune do koncového bodu čáry.
GC_MoveFwd Funkce přesune pozici kreslicího pera o zadanou vzdálenost pod úhlem kreslicího pera.
GC_PushPosition Funkce uloží do pomocného zásobníku aktuální umístění kreslicího pera.
GC_PopPosition Funkce obnoví pozici kreslicího pera uloženou funkcí GC_PushPosition.
GC_PushHeading Funkce uloží do pomocného zásobníku aktuální úhel kreslicího pera.
GC_PopHeading Funkce obnoví úhel kreslicího pera uložený funkcí GC_PushHeading.
GC_GraphLineArray Funkce vykreslí data pro čárový graf.
GC_GraphLine Funkce vykreslí data pro čárový graf.
GC_GraphBarsArray Funkce vykreslí data pro sloupcový graf.
GC_GraphBars Funkce vykreslí data pro sloupcový graf.
GC_GraphAddData Přidá jeden datový bod do grafu. Tato funkce se používá po funkcích GC_GraphBars a GC_GraphLine.
GC_RadialScale Funkce vykreslí stupnici kruhového měřidla
GC_LinearScale Funkce vykreslí lineární stupnici
RGBA_TO_Color Složí barvu z jednotlivých složek RGB a průhlednosti do formátu UDINT (16#AABBGGRR)
Color_TO_RGBA Rozloží barvu ve formátu UDINT (16#AABBGGRR) na jednotlivé složky RGB a průhlednost
Alpha_TO_Color Nastaví barvě uložené ve formátu UDINT (16#AABBGGRR) průhlednost (0 - neprůhledné, 255 - průhledné)
Systémová knihovna: CFoxLib_V13_20141021 
RCM2_1_SyncVarReal Synchronizace editovatelné REAL proměnné na obrazovce RCM2-1, vrací TRUE pokud je obrazovka RCM2-1 nastavena pro zobrazení reálných čísel
RCM2_1_SyncVarTime Synchronizace editovatelné TIME proměnné na obrazovce RCM2-1, vrací TRUE pokud je obrazovka RCM2-1 nastavena pro zobrazení času
DewPoint Vrací rosný bod [°C] na základě teploty v prostoru [°C] a relativní vlhkosti [%] (C-AQ-0004R)
SolarEnergy Vrací hodnotu sluneční radiace [W/m^2], dle měřeného napětí [mV] a teploty [°C] na čidle S-SI-01I
fbSoilMoisture Měření objemové vlhkosti půdy pomocí modulů C-HM-0308M, C-HM-1113 a C-HM-1121
fbC_RC_0002R Zobrazení teploty, editace žádané teploty a přepínání režimu pro modul C-RC-0002R
fbC_RC_0002R_2 Zobrazení teploty, editace dvou žádaných teplot a přepínání režimu pro modul C-RC-0002R
fbC_RI_0401S Posílání, příjem a učení IR kódů pro C-RI-0401S
fbRCM2_1 Jednoduché řízení RCM2-1 pomocí pole definicí obrazovek
Systémová knihovna: ComLib_V21_20130528
GetChanDesc Získat popisovač sériového kanálu
GetChanIndex Test existence komunikačního kanálu
GetLastComErrTxt errCode : USINT; chybový kód
GetChanSettings Test nastavení sériového kanálu
SetChanSettings Nastavení parametrů sériového kanálu
GetChanStat Test stavu komunikačního kanálu
EstabTCPconnection Navázat TCP spojení
CloseTCPconnection Ukončit TCP spojení
IsEstabTCPconnection Test stavu TCP spojení
SetRemoteIPaddress Nastavení cílové IP adresy
GetRemoteIPaddress Test cílové IP adresy
GetWebServerAccess Vrací informace o přístupech k web serveru PLC
fbSendTo Vysílání dat komunikačním kanálem
fbRecvFrom Příjem dat z komunikačního kanálu
fbRecvTxt Přijímá data z komunikačního kanálu končící znaky CR LF
fbRecvTxtChar Přijímá data z komunikačního kanálu končící znakem uvedeným na vstupu 'delimiter'
GetIPaddress Test aktuální IP adresy
SetIPaddress Nastavení vlastní IP adresy
GetMACaddress Test MAC adresy
SetDHCPsupport Zapnutí podpory pro DHCP
GetDNS_IP Funkce vrací IP adresu DNS serveru
SetDNS_IP Nastavení IP adresy DNS serveru
STRING_TO_IPADR Převod textového řetězce na IP adresu
IPADR_TO_STRING 0
fbKeepAliveTCP Udržovat TCP spojení
Systémová knihovna: ConvertLib_V18_20141031
STRING_TO_UPPER Převod všech znaků v řetězci na velká písmena. Vrací délku převedeného řetězce.
STRING_TO_LOWER Převod všech znaků v řetězci na malá písmena. Vrací délku převedeného řetězce.
STRING_HEX_TO_UDINT Převod STRING (pouze hex číslice) na UDINT
DEG_TO_RAD Převod úhlových stupňů na radiány
RAD_TO_DEG Převod radiánů na úhlové stupně
DEGREES_TO_ANGLE Převod úhlu ze stupňů, minut a vteřin na stupně
FAHRENHEIT_TO_CELSIUS Převod teploty ze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia
CELSIUS_TO_FAHRENHEIT Převod teploty ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita
ANGLE_TO_DEGREES Převod úhlu ve stupních na stupně/minuty/vteřiny
ISO8859_2_TO_CP1250 Převod znaků kódovaných podle ISO 8859-2 na kódování CP-1250
REPLACE_CHAR Nahradí všechny znaky C1 znakem C2
DT_TO_DT_RFC822 vrací datum a čas dle RFC822
DT_RFC822_TO_DT Převod data a času ve formátu podle RFC822 na IEC formát DATE_AND_TIME
WindDirectionT115Deg Převod odporu měřeného na ukazateli směru větru T115 na úhlové stupně
WindDirectionT115StringCs Převod odporu měřeného na ukazateli směru větru T115 na české označení směru
WindDirectionT115StringEn Převod odporu měřeného na ukazateli směru větru T115 na anglické označení směru
fbMeterPulse Počítá pulzy a jejich frekvenci
fbMeterCounter Počítá pulzy a jejich frekvenci
STRING_TO_REAL_EX Převod STRING na REAL, toleruje mezery a des. čárku ve vstupním řetězci
STRING_TO_LREAL_EX Převod STRING na LREAL, toleruje mezery a des. čárku ve vstupním řetězci
STRING_TO_INT_EX Převod STRING na INT, toleruje mezery ve vstupním řetězci
Systémová knihovna: CoolMasterLib_V11_20140620 
fbCoolMasterControl  
fbCoolMasterUnit  
Systémová knihovna: CrcLib_V12_20100902
CheckCRC_16 Výpočet polynomu (x16 + x15 + x2 + 1)
CheckSum Výpočet aritmetického součtu pole bytů modulo 256
CheckSum_XOR Výpočet logického XOR pole bytů
CheckCRC_CCITT Výpočet polynomu (x16 + x12 + x5 + 1)
CheckCRC_TECO Výpočet polynomu (x16 + x6 + x3 + 1)
CheckCRC_DIN Výpočet polynomu podle normy DIN 66 348
CheckCRC_ARNEP Výpočet polynomu pro Conel síť ARNEP
Systémová knihovna: DaliLibEx_V11_20141023 
fc_DL_Level_To_Power Konvertuje Level(0.0 .. 100.0)% to Power(0 .. 254) pro DALI
fb_DL_Transceiver {HIDDEN}
fb_DL_Blink Blikání
fb_DL_Address nastavení ShortAddresy, přidat/odebrat do/z skupiny "groupe"
fb_DL_RNDAddr RND adresace
fb_DL_Direct Přímé nastavení výkonu světla
fb_DL_Query čtení parametrů Ballastu
fb_DL_SetPar nastavení parametrů Ballastu
fb_DL_Scene nastavit scénu
fb_DL_SimpleButton zpracování tlačítka
fb_DL_UnDirect Nepřímé řízení
fb_DL_Reset Resetovat předřadnik
fb_DL_WebSetting Nastavení z Webu pro C-DL-0012S nebo C-DL-0064M
Systémová knihovna: DataBoxLib_V15_20131118
ReadBlockFromDBx Přenos bloku paměti z DataBoxu do proměnné
WriteBlockToDBx Přenos bloku paměti z proměnné do DataBoxu
ReadFromDataBox Přenos bloku paměti z DataBoxu do proměnné
WriteToDataBox Přenos bloku paměti z proměnné do DataBoxu
SizeOfDataBox Test aktuální velikost paměti v DataBoxu
Systémová knihovna: DebugComLib_V16_20140422 
fbDebugCom Ukládá odeslaná a přijatá data přes komunikační kanál v textovém formátu
fbDebug2Com Ukládá odeslaná a přijatá data přes dva komunikační kanály v textovém formátu
fbDebugComEx Ukládá odeslaná a přijatá data přes komunikační kanál v textovém formátu
fbDebug2ComEx Ukládá odeslaná a přijatá data přes komunikační kanál v textovém formátu
Systémová knihovna: DMX512lib_V12_20110304 
fbDMX512 Vysílá protokolem DMX 512 pro světelnou techniku (RS485, 250 kBd, bez parity, 2 stop bity, Break, Start Code, Data...)
Systémová knihovna: DscLib_V11_20120808
fbDSC_PWR_system Komunikace se zabezpečovací ústřednou DSC PowerSeries
Systémová knihovna: EncryptLib_V10_20140627
AES128_encrypt AES-128 CBC šifrování
AES128_decrypt AES-128 CBC dešifrování
RC4 RC4 šifrování / dešifrování
Base64_encode Zakódování binárních dat pomocí ASCII znaků
Base64_decode Dekódování ASCII textu na binární data
SHA1_hash Secure Hash Algorithm
Systémová knihovna: EnergyLib_V20_20140403 
PropyleneGlycol_WHC Objemová tepelná kapacita propylenglykolové teplonostného směsy
EthyleneGlycol_WHC Objemová tepelná kapacita ethlylglykolové teplonostné směsy
EMR_GetRealItem Získat hodnotu z elektroměru podle OBIS kódu pole
EMR_GetLRealItem Získat hodnotu z elektroměru podle OBIS kódu pole
EMR_GetStringItem RxNum  : uint;  délka dat ve vstupním bufferu, kterou budeme prohledávat
fbElectricityMeterReader Načte hodnoty z elektroměru podle normy ČSN EN 62056-21
fbElectricityMetersReader Načte hodnoty z elektroměru podle normy ČSN EN 62056-21
fbElectricityMeterPulse Na základě pulzů z elektroměru počítá okamžitou spotřebu, proud a celkovou spotřebu
fbElectricityMeterCounter Na základě pulzů z elektroměru počítá okamžitou spotřebu, proud a celkovou spotřebu
Water_WHC Objemová tepelná kapacita vody při normálním atmosferickém tlaku.
fbFlowMeterPulse Měření průtoků pulzním průtokoměrem
fbFlowMeterCounter Měření průtoků pulzním průtokoměrem
fbCalorimeter Měření dodaného tepla ze dvou teplot a analogově měřeného průtoku
fbCalorimeterPulse Měření dodaného tepla ze dvou teplot a průtoku měřeného pulzním průtokoměrem
fbCalorimeterCounter Měření dodaného tepla ze dvou teplot a průtoku měřeného pulzním průtokoměrem
fbCalorimeterWater Měření dodaného tepla ze dvou teplot a analogově měřeného průtoku pro vodu jako přenosové médium.
fbCalorimeterPulseWater Měření dodaného tepla ze dvou teplot a průtoku měřeného pulzním průtokoměrem pro vodu jako přenosové médium.
fbCalorimeterCounterWater Měření dodaného tepla ze dvou teplot a průtoku měřeného pulzním průtokoměrem pro vodu jako přenosové médium.
Systémová knihovna: EpsnetLib_V11_20120918 
EpsnetEthCmdWriteBool nastavení příkazu pro zápis jednoho bitu
EpsnetEthCmdRW nastavení příkazu pro čtení a zápis bloku bytů
EpsnetEthCmd nastavení příkazu pro čtení nebo zápis bloku bytů
EpsnetCompleteFrame výpočet kontrolního součtu - zapíše do rámce včetně koncového znaku 16#16
EpsnetCheckFrame kontrola kontrolního součtu, včetně kontroly rámce
fbEpsnetEth Blok pro komunikaci protokolem EPSNET UDP
Systémová knihovna: FileLib_V20_20131202 
FileOpen Otevření souboru
FileClose Zavření souboru
FileDelete Vymazání souboru
FileRead Čtení souboru
FileWrite Zápis do souboru
FileSetPos Nastavit pozici v souboru
FileExists Test existence souboru
FileSize Zjistit velikost souboru
DirOpen Otevření adresáře
DirClose Uzavření adresáře
DirRead Čtení z adresáře
DirCreate Vytvoření adresáře
DirDelete Vymazání adresáře
GetLastErr Zjistit kód poslední chyby
GetLastErrTxt Popis
DiskInfo Zjistit informace o disku
FindFreeCluster Najít volné místo na disku
FileInfo Zjistit informace o souboru
CloseAllFiles Uzavření všech otevřených souborů
OpenFilesCount Počet aktuálně otevřených souborů
ReadFromFile Přenos dat ze souboru do proměnné v PLC
WriteToFile Přenos dat z proměnné v PLC do souboru
CreatePath Založit adresář (včetně cesty)
WriteDbxToFile Přenos dat z paměti DataBox do souboru
ReadDbxFromFile Přenos dat ze souboru do paměti DataBox
WriteToFileSeq Sekvenční zápis dat do souboru
DeleteDirectories Vymazat obsah adresáře včetně obsahu vložených podadresářů
Systémová knihovna: FlashLib_V13_20100902
FlashRead Čtení dat z Flash paměti
FlashWrite Zápis dat do Flash paměti (max. 255 bytů)
GetLastFlashErr Vrátit kód poslední chyby
GetLastFlashErrTxt errCode  : USINT;  END_VAR
FlashInfo Zjistit informace o Flash paměti
fbFlashErase Vymazání sektoru ve Flash paměti
fbFlashSave Zápis dat do Flash paměti
Systémová knihovna: GalaxyLib_V13_20140303 
fbGALAXY_system Komunikace se zabezpečovacími ústřednami GALAXY přes modul GXY-Smart
Systémová knihovna: GsmLib_V32_20130726
SMS_HANDLER Posílá a přijímá SMS zprávy
fbRecvToCrLf Pomocný funkční blok pro SMS_HANDLER_x.
SMS_HANDLER_2 Posílá a přijímá SMS zprávy s národním kódováním
SMS_HANDLER_3 Posílá a přijímá zprávy obsahující binární nuly
fbSendSmsTcp_ER75i Posílá SMS zprávy přes TCP spojení s modemem ER75i
Systémová knihovna: iControlLib_V10_20140916 
fb_iLight Základní ovládání výstupu pro světlo
fb_iRelay Základní ovládání výstupu pro relé
fb_iAction zachytává požadavky na akci nastavované z mobilní aplikace nebo z web stránky
fb_iButton1 blok pro zpracovani tlačítka s vyhodnocením krátkého a dlouhého stisku
fb_iButton2 blok pro zpracovani 2-tlačítka a export pro Control4
fb_iContact blok pro testování BOOL proměnné a export pro Control4
fb_iSensorPIR čidlo přítomnosti
fb_iDimmer Stmívané světlo s nastavováním úrovně pomocí dlouhých stisků,
fb_iTherm blok pro měření teploty (ve stupních Celsia) s fitrem 1.řádu
fb_iDimmerLED Stmívané LED světlo s nastavováním úrovně pomocí dlouhých stisků,
fb_iDimmerRGB Stmívané RGB světlo,
fb_iJalousie Ovládání žaluzií
fb_TimeAction Blok pro vytvoření impulsu v zadaný čas.
fb_JalAlarm Základní reakce žaluzie na poplachy.
fb_RndPulse Funkční blok pro generování náhodných zapínacích pulzů s různou délkou.
Systémová knihovna: Iec104sLib_V25_20141104
fbIec_60870_5_104_s funkcni blok protokolu IEC 60870-5-104 slave
Systémová knihovna: InternetLib_V31_20140422 
fbNsLookUp Získá IP adresu zadaného doménového jména
fbNsLookUpEx Získá IP adresu zadaného doménového jména
CodeStringToBase64 Kóduje ASCII String na Base64 String
CodeDataToBase64 Kóduje ASCII String na Base64 String
CodeBase64ToString Kóduje Base64 String na ASCII String
fbHttpRequest Vysílá metody GET a POST přes HTTP protokol
fbSmtp Odesílá emailové zprávy přes SMTP
fbSntp Získává časový ofset se vzdáleného časového serveru
fbNsLookUpByTable Získá IP adresu doménových jmén v tabulce
fbStoreToFtp Ukladá soubor z pamiťové karty na FTP server
fbHttpRequestL Vysílá metody GET a POST přes HTTP protokol
fbHttpRequestL2 Vysílá metody GET a POST přes HTTP protokol s možností definice typu obsahu (Content-Type)
Systémová knihovna: InterpolLib_V10_20120629 
LinearInterpolation Linearní interpolace - vrací souřadnici Y dle zadané souřadnice X na základě pole bodů X,Y
BilinearInterpolation Bilinearní interpolace - vrací hodnotu Z dle zadaných souřadnic X, Y na základě polí popisující síť bodů a příslušných hodnot
Systémová knihovna: JablotronLib_V11_20140515
fbJablotron100 Komunikace se zabezpečovací ústřednou řady Jablotron 100
Systémová knihovna: JsonLibEx_V11_20141031 
fbJsonParser Převádí jednu položku JSON dokumentu do struktury TJsonItem
fbJsonParserEx Převádí jednu položku JSON dokumentu do struktury TJsonItem
fbJsonFileParser Parsování JSON dokumentu ze souboru. Informace o vyparsované položce je uložena do struktury TJsonInfo.
fbJsonPageParser Parsování JSON dokumentu z web stránky. Informace o vyparsované položce je uložena do struktury TjsonInfo.
Systémová knihovna: KnxLib_V18_20141128
Knx_fbHttpRequest Vysílá metody GET a POST přes HTTP protokol
Knx_fbParseJsonData for internal using only
Knx_fbPrepareJsonData 0
fbKnxIpBaos komunikace s KNX/IP BAOS 772
Systémová knihovna: LG_HVAC_Lib_V12_20140513 
fbLG_HVAC_web Tento funkční blok je využíván blokem fbLG_HVAC_com
fbLG_HVAC_com Komunikace s klimatizačními systémy LG přes rozhraní RS-485
Systémová knihovna: LightLib16_V16_20140124
fbSimpleButton 0
fcSetLightRgbCfg 0
fcAddToLightList pridat svetlo do seznamu
fcFindLightInList najit svetlo v seznamu svetel
fcFindLightInGroup najit svetlo ve skupine
fbWebLightControl 0
fbWebLightGroup 0
fbWebGroupControl 0
fbWebLightSupport Podpora pro ovladani svetel z web stranky
fbLight1Group Ovládání skupiny světel. Jednotlačítkové ovládání
fbLight2Group Ovládání skupiny světel. Dvoutlačítkové ovládání
fbResetAllLights 0
fbLight1Web Řízení světla s možností mastavit max. dobu svícení (bez stmívání)
fbLight2Web Řízení světla s možností mastavit max. dobu svícení (bez stmívání)
fbLight2Dim1Web Svetlo s nastavovanim urovne pomoci dlouhych stisku,
fbLight1Dim1Web Svetlo s nastavovanim urovne pomoci dlouhych stisku,
fbLight2Dim2Web Svetlo s nastavovanim urovne pomoci dlouhych stisku,
fbLight1Dim2Web Svetlo s nastavovanim urovne pomoci dlouhych stisku,
fbLight1Rgb1Web Řízení RGB světla s možností mastavit max. dobu svícení
fbLight1Rgb2Web Řízení RGB světla s možností mastavit max. dobu svícení
Systémová knihovna: LightLib32_V16_20140124
Systémová knihovna: LittleBigEndian_V11_20101206 
INT_TO_INT INT konverze Litle Endian <==> Big Endian
UINT_TO_UINT UINT konverze Litle Endian <==> Big Endian
DINT_TO_DINT DINT konverze Litle Endian <==> Big Endian
UDINT_TO_UDINT UDINT konverze Litle Endian <==> Big Endian
REAL_TO_REAL REAL konverze Litle Endian <==> Big Endian
Systémová knihovna: MeteoGiom3000Lib_V11_20101208
fbGIOM3000 Zpracovává dat vysílaných anemometrem GIOM3000
Systémová knihovna: ModbusRTU_V20_20131008 
ModbusCmd Funkce nastaví parametry komunikace do pole příkazů,
ModbusCmdTCP Funkce nastaví parametry komunikace do pole příkazů,
GetModbusErrTxt Převádí kód chyby vrácený funkčními bloky fbModbusRTUslave, fbModbusTCPslave, ModbusRTUmas, ModbusTCPmas na textový popis v anglickém jazyce.
ModbusRTUmas Sestavuje komunikační relace podle pole připravených řídících příkazů a prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu vyměňuje data mezi PLC master a připojenými zařízeními typu Modbus RTU slave.
ModbusTCPmas Sestavuje komunikační relace podle pole připravených řídících příkazů a prostřednictvím zvoleného TCP spojení vyměňuje data mezi PLC master a připojenými zařízeními typu Modbus slave.
fcModbusUdpOff Vypíná Modbus UDP ovladač
fcModbusTcpOff Vypíná Modbus TCP ovladač
fcModbusTcpUdpOff Vypíná Modbus TCP a UDP ovladač
fbModbusSlave {HIDDEN} 0
fbModbusRTUslave Interpretuje příkazy Modbus RTU na sériovém kanálu
fbModbusTCPslave Interpretuje příkazy Modbus RTU na TCP spojení
Systémová knihovna: ModelLib_V17_20141121
fbLimIntegrator Simulace integrace vstupu s omezením.
fbIntegrator Simulace integrace vstupu.
fbDerivator Simulace derivace vstupu
fbDelay Simulace dopravního zpoždění
fbFirstOrder Simulace lineárního diferenciálního systému prvního řádu
fbSecondOrder Simulace lineárního diferenciálního systému druhého řádu
fbSecondOrderOsc Funkční blok slouží pro simulaci kmitajícího lineárního diferenciálního systému druhého řádu
fbSimplePID Algoritmus PID s filtrovanou derivační složkou a omezením integrační složky při saturaci výstupu
_STEP_CONTROL_POS_SIM_ Pomocný blok
fbStepControl Třístavové ovládaní servopohonu pro fbSimplePID
fbGenerator Generátor signálu
Systémová knihovna: MotionControl_V21_20120306 
GT_SetConstants Nastavení konstant osy
MC_Power Zapnutí pohonu a uzavření vazby
MC_StepAbsSwitch Vyhledání abs. ref. spinače (neukončuje Homing)
MC_StepLimitSwitch Vyhledání limitního spínače (neukončuje Homing)
MC_StepRefPulse Vyhledání nulového impulzu
MC_StepBlock Vyhledání dorazu na mechanickou narážku
MC_StepDirect Nastavení absolutní polohy v referenčním bodu
MC_FinishHoming Ukončení referencování
MC_MoveAbsolute Pohyb na absolutní pozici
MC_MoveRelative Relativní pohyb
MC_MoveAdditive Přídavný pohyb
MC_MoveVelocity Pohyb zvolenou rychlostí
MC_GearIn Pohyb ve vazbě s převodem
MC_GearInPos Pohyb ve vazbě s převodem a pevnou vzájemnou pozicí
MC_Stop Stop po zvolené rampě
GT_ESTOP Havarijní Stop (zastavuje s max. rampou, vazba je stále uzavřena)
MC_ReadActualPosition Čtení aktuální pozice
MC_ReadStatus Čtení informací o stavu osy
MC_ReadAxisError Čtení informací o chybě osy
MC_Reset Smazání chyb
MC_AddAxisToGroup Přidat osu do skupiny
MC_UngroupAllAxes Zrušit seskupení os
MC_MoveLinearAbsolute Absolutní lineární pohyb skupiny os
MC_GroupReadActualPosition Čtení aktuální polohy skupiny os
MC_GroupReadStatus Čtení statusu skupiny os
MC_GroupReadError Čtení chyb od skupiny os
GT_AxStatusString Převod statusu osy do textu
GT_AxErrStringCZ Vraci text chybového hlášení osy (česky)
GT_AxErrStringEN Vraci text chybového hlášení osy (anglicky)
GT_JOG Ruční posuvy osy
GT_SInfo Čtení volitelných hodnot 20..modelová poloha 21..modelová rychlost 22..statusIRC 23..polohová odchylka 24..zachycená poloha(Insync)
GT_Analog Test analogového výstupu (rozpojí smyčku a nastaví analogový výstup 10V..0..-10V).Pro kompenzaci ofsetu a necitlivosti.
GT_MoveAbsBlock Pohyb na abs. pozici se zastavením na def.odchylku nebo bool stop signal
Systémová knihovna: OpenThermLib_V13_20141003
fbOpenThermGeminox Komunikace s kotlem Geminox protokolem OpenTherm
GetGeminoxErrTxtCz Vrací popis chyby (v češtině)
GetGeminoxErrTxtEn Vrací popis chyby (v angličtině)
fbAverage {HIDDEN} 0
fbHeatRegulator regulátor pro OpenTherm kotel Geminox
Systémová knihovna: ParadoxLib_V17_20141014
fbPAR_DIG_EVOsystem Komunikace se zabezpečovací ústřednou PARADOX Digiplex EVO48, EVO96, EVO192
Systémová knihovna: PlcNetBasic_V11_20100105 
PLCnet_GetFrame Určení čísla rámce, do kterého proměnná se stavovým slovem 'status' patří
PLCnet_GetState Určení stavu proměnné se stavovým slovem 'status' patří
Systémová knihovna: RegoLib_V20_20121031 
Rego_GetTime Function returns actual system time
Rego_GetDateTime Function returns actual system date and time
Cascade2 Cascade2 - kaskáda 2 stupňů se střídáním
Cascade3 Cascade3 - kaskáda 3 stupňů se střídáním
Cascade4 Cascade4 - kaskáda 4 stupňů se střídáním
Cascade5 Cascade5 - kaskáda 5-ti stupňů se střídáním
Ekviterm1 Komponenta provádí výpočet žádané teploty OUT na základě měřené venkovní teploty IN,
Ekviterm2 Komponenta provádí výpočet žádané teploty OUT na základě měřené venkovní teploty IN,
History1 Komponenta provádí ukládání výskytu poruch do zásobníku typu FIFO.
History5 Komponenta provádí ukládání výskytu poruch do zásobníku typu FIFO.
History10 Komponenta provádí ukládání výskytu poruch do zásobníku typu FIFO.
PID1 PID regulátor s přírůstkovým řízením.
PID11 PID regulátor s přírůstkovým řízením a užším výběrem proměnných.
PID2 PID2 - regulátor s přímým řízením
PID21 PID2 - regulátor s přímým řízením a užším výběrem proměnných.
PID3 PID3 - volně nastavitelný regulátor
SigErr1 Komponenta provádí vyhodnocení výskytu poruchy s nastaveným časovým spožděním
SigErr11 Komponenta provádí vyhodnocení výskytu poruchy s nastaveným časovým spožděním
SigErr12 Komponenta provádí vyhodnocení výskytu poruchy s nastaveným časovým zpožděním
SigErr13 Komponenta provádí vyhodnocení výskytu poruchy s nastaveným časovým spožděním PRESETTIMEx pro 8 binárních vstupů.
SigErr2 Komponenta provádí kontrolu čtyř vstupních analogových hodnot. Pokud je
SigErr21 Komponenta provádí kontrolu čtyř vstupních analogových hodnot. Pokud je
SigErr22 Komponenta provádí kontrolu čtyř vstupních analogových hodnot. Pokud je
SigErr23 Komponenta provádí kontrolu čtyř vstupních analogových hodnot. Pokud je
Hyst1 Hystereze.
Hyst2 Hystereze MIN,MAX.
Hyst3 Dvojitá hystereze MIN,MAX.
Hyst31 Dvojitá hystereze MIN,MAX s řídící proměnnou.
TProg1 Komponenta na základě nastaveného týdenního programu a systémového času nastavuje výstupní signál OUT.
TProg2 Komponenta na základě nastaveného týdenního programu a systémového času nastavuje výstupní signál OUTPUT.
TProg31 Komponenta na základě nastaveného týdenního programu a systémového času nastavuje výstupní signál OUTPUT.
TProg41 Komponenta na základě nastaveného týdenního programu a systémového času nastavuje výstupní signál OUTPUT.
Systémová knihovna: RexLib_V17_20101208
fbSCU Krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou
fbSCUV Kroková regulátor s rychlostním vstupem
fbMCU Jednotka pro ruční zadávani
fbPWM Blok šířkové modulace
fbPSMPC Prediktivní regulátor "pulse-step"
fbPIDU Základní PID regulátor
fbPIDMA PID regulátor s autotunerem
fbSampler Zachycuje přechodové charakteristiky a provádí základní identifikaci
fbPIDU_SCU Základní PID regulátor s trojstavovým výstupem se zpětnou vazbou
fbPIDU_SCUV Základní PID regulátor s trojstavovým výstupem bez zpětné vazby
fbPIDMA_SCU PID regulátor s autotunerem s trojstavovým výstupem se zpětnou vazbou
fbPIDMA_SCUV PID regulátor s autotunerem s trojstavovým výstupem bez zpětné vazby
fbSetPIDMAPar přesouvá výsledky autotuneru do konfigurační struktury regulátoru fbPIDMA
fbSetPIDMA_SCUPar přesouvá výsledky autotuneru do konfigurační struktury regulátoru fbPIDMA_SCU
fbSetPIDMA_SCUVPar přesouvá výsledky autotuneru do konfigurační struktury regulátoru fbPIDMA_SCUV
Systémová knihovna: ServoLib_V12_20121122
ServoModel Model servomotoru ovladaný dvěma binárními vstupy: Vpred, Vzad
TimeControlServo Ovládání serva bez zpětné vazby podle modelu
Systémová knihovna: SignalAdapt_V11_20101206 
FB_FILTER1_REAL filtr 1.radu pro analogove mereni (REAL)
FB_FILTER1_INT filtr 1.radu pro analogove mereni (INT)
FB_INTERPOLATION_REAL linearni interpolace pro analogove mereni (REAL)
FB_INTERPOLATION_INT linearni interpolace pro analogove mereni (INT)
Systémová knihovna: SolarMonitorLib_V12_20140623 
fbSolarMonitor6 Komunikace se SolarMonitorem
Systémová knihovna: StdLib_V21_20140514
R_TRIG Blok pro vyhodnocení náběžné hrany
F_TRIG Blok pro vyhodnocení sestupné hrany
SR RS klopný obvod (s dominantní funkcí Set)
RS RS klopný obvod (s dominantní funkcí Reset)
CTU Čítac nahoru
CTD Čítac dolů
CTUD Obousměrný čítac
TON Časovač TON (zpoždění náběžné hrany)
TOF Časovač TOF (zpoždění sestupné hrany)
TP Časovač TP (generuje pulz dané šířky)
ADD_TIME TIME := TIME + TIME;
SUB_TIME TIME := TIME - TIME;
ADD_TOD_TIME TIME_OF_DAY := TIME_OF_DAY + TIME;
ADD_DT_TIME DATE_AND_TIME := DATE_AND_TIME + TIME;
SUB_DATE_DATE TIME := DATE - DATE;
SUB_TOD_TIME TIME_OF_DAY := TIME_OF_DAY - TIME;
SUB_TOD_TOD TIME := TIME_OF_DAY - TIME_OF_DAY;
SUB_DT_TIME DATE_AND_TIME := DATE_AND_TIME - TIME;
SUB_DT_DT TIME := DATE_AND_TIME - DATE_AND_TIME;
CONCAT_DATE_TOD DATE_AND_TIME := DATE + TIME_OF_DAY;
Systémová knihovna: SysLib_V34_20141003
ModuleInfo Informace o IO modulu
IOSystemInfo Informace o stavu IO systému PLC
Memcpy Kopírovat paměť
MemcpyEx Kopírovat paměť
Memset Naplnit paměť
MemsetEx Naplnit paměť
Memcmp Porovnání bloku paměti
MemcmpEx Porovnání bloku paměti
IncreaseMaxCycleTime Zvýšit čas pro dobu cyklu PLC
SetSummerTime Nastavit automatický přechod na letní čas
IsSummerTime Test letního času
SetWinterTime Vypnout automatický přechod na letní čas
IsWinterTime Test zimního času
GetDate Načíst aktuální datum
GetTime Načíst aktuální čas PLC
GetDateTime Načíst aktuální datum a čas PLC
GetRTC Načíst datum a čas přímo z RTC obvodu v PLC
SetRTC Nastavit nový čas a datum PLC
TecoDT_TO_DT Převod datumu a času ze struktury TTecoDateTime do IEC formátu DATE_AND_TIME
DT_TO_TecoDT Převod datumu a času z IEC formátu DATE_AND_TIME do struktury TTecoDateTime
ProgramIsChanged Funkce vrací TRUE při restartu programu a při on-line změně programu
ReInitPLC_hotRestart Funkce pro reinicializaci PLC
ReInitPLC_coldRestart Funkce pro reinicializaci PLC
ReInitPLC_noRestart Funkce pro reinicializaci PLC
GetModuleID 0
CIBunitInfo Informace o stavu CIB jednotky
RFunitInfo Informace o stavu RF jednotky
SetAddressCIBunit Nastavit novou HW adresu CIB jednotky
SetAddressRFunit Nastavit novou HW adresu RF jednotky
fbBondRFunit Spárovat RF jednotku s RF masterem
ProgramLock Uzamčení aplikačního programu
TPR Časovač TPR. Zastaralá verze! V novém projektu použijte fbTPR.
fbTPR Časovač fbTPR (generuje pulz dané šířky, pulz je možno ukončit vstupem R)
SetWebPSW Nastavit heslo pro přístup na web stránky PLC
VerifyWebPSW Ověřit heslo pro přístup na web stránky PLC
SetWebMAC Nastavit MAC pro přístup na web stránky PLC
VerifyWebMAC Ověřit MAC pro přístup na web stránky PLC
SystemDisplayBacklightOn Rozsvítit podsvícení systémového displeje
SystemDisplayBacklightOff Zhasnout podsvícení systémového displeje
fbTick Periodický časovač
Systémová knihovna: TecoApLib_V10_20130924 
Check_Teco_AP_number Kontrola přítomnosti aplikačního profilu
Systémová knihovna: TecoRouteLib_V11_20130515
fcSetTecoRoutePar Nastavit parametry pro komunikaci přes službu TecoRoute
fcGetTecoRoutePar Přečíst parametry pro komunikaci přes službu TecoRoute
fcGetTecoRouteStat Přečíst stav komunikace přes službu TecoRoute
fcSwitchTecoRouteOnOff Zapnout / vypnout službu TecoRoute
Systémová knihovna: TimeLib_V14_20130724 
DATE_OF_DT Vrací datum z proměnné DATE_AND_TIME
TIME_OF_DT Vrací čas z proměnné DATE_AND_TIME
YEAR_OF_DT Vrací rok z proměnné DATE_AND_TIME
MONTH_OF_DT Vrací měsíc z proměnné DATE_AND_TIME
DAY_OF_DT Vrací den z proměnné DATE_AND_TIME
HOUR_OF_DT Vrací hodiny z proměnné DATE_AND_TIME
MIN_OF_DT Vrací minuty z proměnné DATE_AND_TIME
SEC_OF_DT Vrací sekundy z proměnné DATE_AND_TIME
MSEC_OF_DT Vrací milisekundy z proměnné DATE_AND_TIME
CutMSec_From_DT Odřízne milisekundy z proměnné DATE_AND_TIME
CutSec_From_DT Odřízne sekundy z proměnné DATE_AND_TIME
YEAR_OF_DATE Vrací rok z proměnné DATE
MONTH_OF_DATE Vrací měsíc z proměnné DATE
DAY_OF_DATE Vrací den z proměnné DATE
DAY_OF_YEAR Vrací den v roce z proměnné DATE
HOUR_OF_TIME Vrací hodiny z proměnné TIME
MIN_OF_TIME Vrací minuty z proměnné TIME
SEC_OF_TIME Vrací sekundy z proměnné TIME
MSEC_OF_TIME Vrací milisekundy z proměnné TIME
DecodeTime Převede TIME na hodiny, minuty, sekundy a milisekundy
EncodeTime Převede hodiny, minuty, sekundy a milisekundy na TIME
MUL_TIME_REAL Vrací výsledek násobení času IN1, číslem IN2
MUL_TIME_LREAL Vrací výsledek násobení času IN1, číslem IN2
DIV_TIME_REAL Vrací výsledek dělení času IN1, číslem IN2
DIV_TIME_LREAL Vrací výsledek dělení času IN1, číslem IN2
GetDateAndTime_RFC2822 vrací datum a čas dle RFC2822
WeekNumber Čísla týdnů podle ISO-8601, týdny začínají pondělím
TIME_TO_REALsec Převod času na sekundy
LONGTIME_TO_LREAL Převod typu LONGTIME na sekundy
LREAL_TO_LONGTIME Převod sekund na typ LONGTIME
ADD_DT_LONGTIME Vrací součet IN1 a IN2 jako DATE_AND_TIME
ADD_LONGTIME Vrací součet IN1 a IN2 jako LONGTIME
ADD_LONGTIME_TIME LONGTIME := LONGTIME + TIME;
DIV_LONGTIME Vrací výsledek dělení času IN1, číslem IN2
EQ_LONGTIME Rovnost, vrací TRUE, když IN1 = IN2
GE_LONGTIME Větší než nebo rovno, vrací TRUE, když IN1 >= IN2
GT_LONGTIME Větší než, vrací TRUE, když IN1 > IN2
LE_LONGTIME Menší než nebo rovno, vrací TRUE, když IN1 <= IN2
LT_LONGTIME Menší než, vrací TRUE, když IN1 < IN2
MUL_LONGTIME Vrací výsledek násobení času IN1, číslem IN2
NE_LONGTIME Nerovnost, vrací TRUE, když IN1 <> IN2
SUB_DATE_DATE_LONG Vrací rozdíl IN1 a IN2 jako LONGTIME
SUB_DT_DT_LONG Vrací rozdíl IN1 a IN2 jako LONGTIME
SUB_DT_LONGTIME Vrací rozdíl IN1 a IN2 jako LONGTIME
SUB_LONGTIME Vrací rozdíl IN1 a IN2
SUB_LONGTIME_TIME Vrací rozdíl IN1 a IN2
AbsoluteTON Časovač TON (zpoždění náběžné hrany) pro dlouhé časy
Systémová knihovna: ToStringLib_V13_20110203 
USINT_TO_STRINGF Převod USINT na formátovaný STRING
SINT_TO_STRINGF Převod SINT na formátovaný STRING
UINT_TO_STRINGF Převod UINT na formátovaný STRING
INT_TO_STRINGF Převod INT na formátovaný STRING
UDINT_TO_STRINGF Převod UDINT na formátovaný STRING
DINT_TO_STRINGF Převod DINT na formátovaný STRING
REAL_TO_STRINGF Převod REAL na formátovaný STRING
LREAL_TO_STRINGF Převod LREAL na formátovaný STRING
BYTE_TO_STRINGF Převod BYTE na formátovaný STRING
WORD_TO_STRINGF Převod WORD na formátovaný STRING
DWORD_TO_STRINGF Převod DWORD na formátovaný STRING
DATE_TO_STRINGF Převod DATE na formátovaný STRING
DT_TO_STRINGF Převod DATE_AND_TIME na formátovaný STRING
TIME_TO_STRINGF Převod TIME na formátovaný STRING
TOD_TO_STRINGF Převod TIME_OF_DAY na formátovaný STRING
BOOL_TO_STRINGF Převod BOOL na formátovaný STRING
Systémová knihovna: WeatherLib_V13_20141204
IDC_TO_CZECH Překlad popisu počasí z anglického do českého jazyka na základě proměnné condCode pro server OpenWeatherMap.
MCC_TO_CZECH Překlad popisu počasí z anglického do českého jazyka na základě proměnné condCode pro server YahooWeather.
Weather_fbCopyToArraySeq {HIDDEN}  for internal using only
Weather_fbGetAttrValue {HIDDEN} for internal using only
Weather_fbParseYahooWeather {HIDDEN} for internal using only
fbYahooWeather Získat informace o počasí ze serveru Yahoo Weather
fbOpenWeatherMap Získat informace o počasí ze serveru OpenWeatherMap
Systémová knihovna: WebGraphLib_V14_20130430 
fbSetMinMaxY služební funkční blok knihovny
WebGraph_SetViewIndx služební funkce pro posun grafu (výběr zobrazené části bufferu)
WebGraph_GetTime Načíst aktuální čas PLC
WebGraph_SetDescAxisY služební funkce pro popis osy Y
WebGraph_SetDescAxisX služební funkce pro popis osy X
WebGraph_SetDescAxisXtime služební funkce pro popis osy X
WebGraph_SetDescAxisXDatetime služební funkce pro popis osy X
fbSimpleGraph1Real_32C Podpora pro graf REAL 32 sloupců
InsertToGraphReal Vložit REAL hodnotu do grafu
SwitchRollGraphReal Přepnout rolování grafu REAL
fbSimpleGraph2Real_32C Podpora pro graf REAL 2x32 sloupců
fbSimpleGraph1Int_32C Podpora pro graf INT 32 sloupců
InsertToGraphInt Vložit INT hodnotu do grafu
SwitchRollGraphInt Přepnout rolování grafu INT
fbSimpleGraph1Real_64C Podpora pro graf REAL 64 sloupců
fbSimpleGraph2Real_Time_32C Podpora pro graf REAL 2x32 sloupců
fbSimpleGraph2Real_Date_Time_32C Podpora pro graf REAL 2x32 sloupců
InsertToGraphTime Vložit TIME hodnotu do grafu
InsertToGraphDateTime Vložit DATE_AND_TIME hodnotu do grafu
SwitchRollGraphTime Přepnout rolování grafu TIME
SwitchRollGraphDateTime Přepnout rolování grafu DATE_AND_TIME
fbSimpleGraph1Real_Time_32C Podpora pro graf REAL 32 sloupců
fbSimpleGraph1Real_Date_Time_32C Podpora pro graf REAL 32 sloupců
fbSimpleGraph1Real_Time_64C Podpora pro graf REAL 64 sloupců
fbSimpleGraph1Real_Date_Time_64C Podpora pro graf REAL 64 sloupců
Systémová knihovna: XBMCLib_V11_20140522 
fbXBMC_Comm_Init {HIDDEN} 0
fbXBMC_Comm_Send {HIDDEN} 0
fbXBMC_Comm_Recv {HIDDEN} 0
fbXBMC_Json_Api {HIDDEN} 0
fbXBMC_Control Ovládání XBMC zařízení
Systémová knihovna: XmlLibEx_V15_20141010
fbXmlTagParser převádí jeden řádek XML dokumentu do struktury TXmlItem
GetAttrValue Vrací hodnotu atributu definovaného jménem
SetAttrValue Zapisuje název a hodnotu atributu do struktury TXmlItem. Vrací TRUE pokud se podařilo zapsat.
fbXmlTagComposer Převádí strukturu TXmlItem na jeden tag XML dokumentu
fbXmlParser Převádí jednu položku XML dokumentu do struktury TXmlItem. Zároveň nastavuje strukturu TXmlStack pro snadné parsování.
fbXmlFileParser Parsování XML dokumentu ze souboru. Informace o vyparsované položce je uložena do struktury TXmlInfo.
fbXmlPageParser Parsování XML dokumentu z web stránky. Informace o vyparsované položce je uložena do struktury TXmlInfo.
fbXmlFileParserFindTag Parsování XML dokumentu od určitého tagu ze souboru . Informace o vyparsované položce je uložena do struktury TXmlInfo.
fbXmlPageParserFindTag Parsování XML dokumentu z web stránky od určitého tagu. Informace o vyparsované položce je uložena do struktury TXmlInfo.